O projekcie

Projekt "Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin realizacji projektu: 15.04.2019 do 31.12.2021

Wartość projektu: 5 348 495,87 zł

Dofinansowanie: 5 188 040,87 zł

Głównym celem Projektu jest realizacja zintegrowanego program rozwoju PWSZ w Nysie etap II w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz wzrostu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II zakłada częściową realizację programów kształcenia poprzez e-learning, utworzenie pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych oraz podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych 10 kierunków w PWSZ w Nysie poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze.
W ramach projektu zmiany zostaną wprowadzone także w bibliotece, która dostosuje oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 2. Nowa forma nauczania dla kierunków technicznych - utworzenie pracowni wirtualnej rzeczywistości dla kierunków technicznych (architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji);
 3. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez certyfikowane szkolenia i warsztaty z przedstawicielami NRIG oraz interdyscyplinarne praktyczne zajęcia projektowe;
 4. Podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach i stażach dydaktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach;
 5. Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 6. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez rozbudowę e-learningu w ramach programów kształcenia.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "praktycznych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy oraz certyfikaty rozpoznawalne w branży, które gwarantują nabycie umiejętności i kompetencji wymaganych przez rynek pracy danego kierunku. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.


Aktualności


Twinmotion

W ramach projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 14.06 – 4.07.2022 pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie z Modelowania iluminacji architektonicznej z wykorzystaniem oprogramowania Twinmotion oraz ArchiCAD. W trakcie szkolenia omówiono m.in. zasady ustawienia sceny zewnętrznej, wizualizacje scen zewnętrznych i wewnętrznych budynku, animacje oraz etapowanie.


Nowoczesne metody dydaktyczne w naukach społecznych

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 29.03.2021 – 15.05.2021 dr hab. prof. PWSZ w Nysie Alicja Głębocka odbyła w dniach 30.05-24.06.2022 szkolenie: Nowoczesne metody dydaktyczne w naukach społecznych dla nauczycieli Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka - Academic Language in Social and Human Sciences, zorganizowane przez ECS Scotland w Edynburgu. Program szkolenia obejmował pracę z anglojęzycznymi materiałami naukowymi i dydaktycznymi, nowoczesne metody prezentacji wykładowych i konferencyjnych, przygotowywanie materiałów naukowych i dydaktycznych oraz omawianie zagadnień naukowych w języku angielskim.


Szkolenie z wind i kite surfingu

W dniach 18-25 czerwca 2022 roku studenci psychofizycznego kształtowania człowieka oraz ratownictwa medycznego mieli okazję uczestniczyć w obozie letnim. 7 dniowe szkolenie z wind i kite surfingu odbyło się dzięki realizowanemu przez Uczelnię projektowi POWER 3.5 , etap II. Odbyło się w Juracie w kite szkole, której właścicielem jest Pan Sławomir Wyleżuch. Składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Niektórzy studenci po pomyślnie zdanym egzaminie końcowym i za zgodą szkoleniowców zostali oficjalnie wpisani do bazy kitesurferoców. 


Szkolenie z zakresu masażu sportowego

W dniach 23 kwietnia do 13 czerwca 2022r. dr Ewa Szura odbyła czterodniowe, indywidualne szkolenie z zakresu masażu sportowego w ramach projektu POWER 3.5, etap II. Szkolenie przeprowadziła Pani mgr Marta Kołodziej, wieloletnia i doświadczona fizjoterapeutka, na co dzień współpracująca ze sportowcami, właścicielka firmy Senso Spa, która mieści się w Nysie przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 54/P5. Szkolenie składało się z części teoretycznej jak również praktycznej. Zostały omówione rodzaje masażu sportowego (startowy, treningowy, przedwysiłkowy, powysiłkowy, podtrzymujący), wskazania i przeciwskazania do ich wykonywania. Zostały zaprezentowane wszystkie techniki stosowane w masażu sportowym oraz wybrane chwyty uzależnione od masowanej części ciała.


PointCAB sprawozdanie

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 27.04. – 13.05.2022 pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie z obróbki i optymalizacji chmur punktów do zastosowania w systemach CAD/BIM – PointCAB. W trakcie szkolenia wykorzystano m.in. dane pochodzące ze skanera stacjonarnego 3D – FARO Focus M70 a następnie zarejestrowane w oprogramowaniu Faro SCENE. Celem szkolenia było opanowanie umiejętności optymalizacji przepływu pracy od chmury punktów do planu lub modelu 3D. Oprogramowanie PointCAB umożliwia:


Szkolenie dla studentów 3 roku finansów i rachunkowości

W dniach 4 i 5.04.2022 studenci 3 roku finansów i rachunkowości odbyli szkolenie "Szkolenie Zastosowania statystyki i Statistica w opracowywaniu wyników badań ekonomicznych metody podstawowe".
Program szkolenia zawierał następujące bloki: zastosowania statystyki w planowaniu badań i analizie danych, wprowadzenie do obsługi programu Statistica, wybrane elementy przygotowania danych do analizy, elementy opisowej analizy danych, wybrane metody wizualizacji w Statistica, wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego w Statistica, testy istotności różnic i zasady ich wyboru, wybrane metody analizy współzależności zjawisk w programie Statistica.
Szkolenie pozwoliło na zdobycie kompetencji: umiejętność formułowania problemów badawczych w języku statystycznej analizy danych, umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych do oceny wyników badań ekonomicznych oraz umiejętność obsługi programu Statistica w stopniu podstawowym.”

Dokumentacja fotograficzna


Szkolenie dla kadry dydaktycznej w ramach projektu PO WER 3.5 II edycja

W dniach 20-21 maja 2022r. w ramach realizacji projektu POWER etap II - doskonalenie jakości kształcenia, odbyło się szkolenie 5 wykładowców kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Szkolenie dot. „Tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych”. W trakcie szkolenia omówiono aplikacje i platformy webowe do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych oraz generatory do konstruowania kart pracy, gier, krzyżówek i materiałów edukacyjnych.

Poznaliśmy m.in. programy Genially, Canva, Quizizz, Wordwall czy LearningApps. Szkolenie obejmowało zadania praktyczne, gdzie każdy uczestnik samodzielnie wykonał interaktywny materiał w każdym omawianym narzędziu. 


KONTAKT ARCHITEKTA Z KLIENTEM

W dniach 07.01.2022 oraz 25.01.2022 studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach w ramach Seminarium z przedstawicielami NRIG (Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej), które prowadziła Pani mgr inż. arch. Kamila Wilk. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5 – etap II.

Tematem zajęć był: KONTAKT ARCHITEKTA Z KLIENTEM.

Podczas spotkań omówiono następujące tezy:

 1. Określenie warunków współpracy oraz czynniki wpływające na kontakt z klientem.
 2. Przygotowanie do negocjacji oraz czynniki zwiększające ich skuteczność w odniesieniu do pracy architekta.
 3. Omówienie typów klientów w odniesieniu do ich potrzeb.
 4. Omówienie modelowej relacji architekt klient. Obowiązki Inwestora, określenie zakresu. Omówienie obowiązków architekta w odniesieniu do realizacji procesu budowlanego.


Skanowanie 3D i wprowadzenie w technologię BIM

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 9.11.2021 – 19.01.2022 studenci kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji.

Szkolenie zostało podzielone na trzy moduły:

 1. MODUŁ I – skanowanie skanerem 3D. W trakcie szkolenia skanowano obiekty PWSZ w Nysie skanerem stacjonarnym 3D – FARO Focus M70 oraz mobilną  głowicą skanująca - FARO Freestyle 3D
 2. MODUŁ II – obróbka chmur punktów, który obejmował rejestrację w oprogramowania Faro SCENE danych pochodzących ze skanera 3D, łączenie i filtrowanie skanów, wygenerowanie chmur punków w formacie .xyz oraz podkłady dwg. i jpg.
 3. MODUŁ III – modelowanie na podstawie chmur punktów w programie ArchiCAD. W pracy wykorzystano dane pochodzące ze skanera 3D pobrane w trakcie realizacji modułu I a następnie zarejesrtowane w oprogramowaniu Faro SCENE w trakcie realizacji modułu II szkolenia.

Efektem szkolenia było opracowanie częściowego modelu obiektu przy ul. Obrońców Tobruku 5 w którym zlokalizowany jest Wydział Nauk Technicznych PWSZ w Nysie.


Kurs: Techniki wizualizacji przestrzeni zurbanizowanej

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 10 – 19.01.2022r. pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie pn. „Kurs: Techniki wizualizacji przestrzeni zurbanizowanej”. W trakcie zajęć omówiono m.in. Systemy Informacji Geograficznej, odwzorowania kartograficzne, projekt ISOK i produkty udostępniane w ramach projektu, cyfrowe modele wysokościowe i produkty cyfrowe, zastosowanie danych wysokościowych, zastosowanie systemów GIS w urbanistyce. Zaprezentowano przykłady danych satelitarnych oraz systemów GIS. Pracownicy poznali zasady pracy w oprogramowaniu QUGIS oraz SAGA-GIS poprzez warsztaty praktyczne. Zrealizowano także wprowadzenie do oprogramowania ArcGIS.


Szkolenie ArchiCAD

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 17.11 – 17.12.2021 pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla nauczycieli architektury i ZIP – MODUŁ III. Celem szkolenia było opanowanie umiejętności wykonywania wirtualnego modelu 3D wykonanego na podstawie chmur punktów w programie ArchiCAD i publikacja modelu BIM. Do przygotowania modelu wykorzystano dane pochodzące ze skanera 3D pobrane w trakcie realizacji MODUŁU I a następnie zarejestrowane w oprogramowaniu Faro SCENE a także wygenerowane chmury punków w formacie .xyz oraz podkłady dwg. i jpg w trakcie realizacji MODUŁU II szkolenia.


Szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 7 – 14.10.2021 r. pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla nauczycieli architektury i ZIP – MODUŁ II – obróbka chmur punktów.

W trakcie zajęć omówiono obsługę programów dedykowanych do rejestracji chmur punktów. W programie Faro SCENE rejestrowano chmury punków pochodzące ze skanera 3D, łączono skany i filtrowano je. Zostały także wygenerowane chmury punków w formacie .xyz oraz podkłady dwg. i jpg.


ZAJĘCIA Z PROFESOREM Dr. EMERSONEM CASE’EM
Rozpoczynają się w poniedziałek 18.10.2021
na platformie zoom

Studenci wszystkich roczników zaproszeni są na wykłady dla poszczególnych roczników (po 2 wykłady)

Studenci II i III roku specjalizacji nauczycielskiej uczestniczą dodatkowo w zajęciach z metodyki na temat: „Konstruktywistyczne formy pracy na lekcji języka angielskiego”. Każde zajecia trwają 50 minut.

Prosimy o punktualność i pełne uczestnictwo.

WYKŁADY / LECTURES

godz. 18.00-18.50

18.10.2021 + 15.11.2021 2 rok wykład/ 2nd year
25.10 2021 + 22.11.20211 1 rok wykład /1st year
08.11. 2021 + 29.11.2021 3 rok wykład / 3rd year

ĆWICZENIA W ŁĄCZONEJ GRUPIE DLA 2 i 3 ROKU (SEMINAR 2nd/3rd. year together – tylko specjalizacja nauczycielska) (9 x 50 min)

godz.19.00-19.50

18.10.2021 - 2,3 rok ćwiczenia
25.10 2021 – 2,3 rok ćwiczenia
08.11. 2021 – 2,3 rok ćwiczenia
15.11.2021 – 2,3 rok ćwiczenia
22.11.2021 – 2,3 rok ćwiczenia
29.11.2021 - 2,3 rok ćwiczenia

Godz. 18.00-18.50:
6.12.2021 – 2,3 rok ćwiczenia

Godz. 18.00-19.50:
13.12.2021 – 2,3 rok ćwiczenia (2 godz.)

 

Prof. Dr. Emerson Case, California State University

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia", Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Spotkanie z przedstawicielami NRIG dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci ostatniego roku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji odbyli w dniu 4 listopada 2021 roku spotkanie z przedstawicielem firmy Fabryka Armatury Przemysłowej WAKMET Sp. j. z Bodzanowa k/Głuchołaz. Firma od wielu lat współpracuje z naszą Uczelnią i wielu absolwentów kierunku ZIP znajduje zatrudnienie w tej Firmie mogąc dalej rozwijać swoje zainteresowania. Podczas spotkania studenci zapoznali się z profilem działalności Firmy, jej produktami oraz najnowocześniejszymi metodami produkcji z wykorzystaniem maszyn CNC ale także skanerów 3D i nowoczesnego oprogramowania. Ważnym elementem spotkania było omówienie warunków zatrudniania pracowników na stanowiska techniczne wskazując na istotne elementy wykształcenia oraz cechy personalne, w tym istotę posiadanych kompetencji miękkich. Przedstawiono również możliwości dalszego rozwoju pracowników i drogę awansu zawodowego.


Skanowanie 3D oraz technologia BIM

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 29.06 – 9.07.2021r. pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla nauczycieli architektury i ZIP – MODUŁ I – skanowanie skanerem 3D.

W trakcie szkolenia wykorzystano m.in. następujący sprzęt:

Skanowano obiekty PWSZ w Nysie, elewacje obiektów zabytkowych, historyczne więźby dachowe oraz detale architektoniczne. 


Seminarium z przedsiębiorcą NRIG
dla studentów dietetyki
realizowane z programu PO WER 3.5 II edycja

W dniach 23 i 30 kwietnia 2021 roku studenci dietetyki byli uczestnikami seminarium z przedsiębiorcą NRIG realizowanego z projektu PO WER 3.5 II edycja. Z powodu obostrzeń pandemicznych szkolenie odbyło się w formie zdalnej.
Seminarium pt.: „Rób to co kochasz i żyj z pasji” prowadziła Pani mgr Sonia Dziergas właścicielka firmy HEALTHY LIFESTYLE with Sonia.
Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Część I dotyczyła zasad tworzenia przedsiębiorstwa, budowania renomy marki, a także funkcjonowania w social mediach. Natomiast część II mówiła o możliwości pozyskania dotacji na otwarcie działalności, tworzeniu biznesplanu, sformalizowaniu świadczonych usług, organizacji pracy czy cechach dobrego przedsiębiorcy.

Udział w seminarium pozwolił studentom nabyć nowych kompetencji umożliwiających rozpoczęcie własnej działalności.


Skanowanie 3D i wprowadzenie w technologię BIM

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 29.03.2021 – 15.05.2021 studenci kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji. Szkolenie zostało podzielone na trzy moduły:

 1. 1. MODUŁ I – skanowanie skanerem 3D. W trakcie szkolenia skanowano obiekty PWSZ w Nysie skanerem stacjonarnym 3D – FARO Focus M70 oraz mobilną głowicą skanująca -FARO Freestyle 3D
 2. 2. MODUŁ II – obróbka chmur punktów, który obejmował rejestrację w oprogramowania Faro SCENE danych pochodzących ze skanera 3D.
 3. 3. MODUŁ III – modelowanie na podstawie chmur punktów w programie ArchiCAD. W pracy wykorzystano dane pochodzące ze skanera 3D pobrane w trakcie realizacji modułu I a następnie zarejesrtowane w oprogramowaniu Faro SCENE w trakcie realizacji modułu II szkolenia.
Efektem szkolenia było opracowanie częściowego modelu obiektu przy ul. Obrońców Tobruku 5 w którym zlokalizowany jest Wydział Nauk Technicznych PWSZ w Nysie.


Seminarium z przedstawicielem NRIG dla kierunku kosmetologia
w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II

Dnia 13.05.2021 Studentki kosmetologii w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej”. były uczestniczkami spotkania przeprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr Sonię Dziergas.

Zadanie dotyczyło projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem seminarium było przedstawienie i omówienie min. wymagań jakie przed absolwentami kierunku kosmetologii stawiają przyszli pracodawcy, czego oczekują od absolwentów. Kwestie, które były poruszane w trakcie spotkania dotyczyły też weryfikacji własnych cech i umiejętności z poszukiwanym wzorcem przez rynek pracy. W trakcie seminarium zostały poruszone także zasady związane z tworzeniem przedsiębiorstwa, sformalizowaniem usług, organizacją pracy i cechami dobrego przedsiębiorcy.

Bardzo dziękujemy Pani Prelegentce za bardzo ciekawe seminarium i liczymy na dalszą współpracę.

 


Sprawozdanie ze szkolenia z Radiofrekwencji mikroigłowej
zorganizowanego dla Studentek kosmetologii w ramach programu PO WER 3.5 etap II

W dniu 14.05.2021r, 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem była "Radiofrekwencja mikroigłowa”. Szkoleniowcem była Pani Agata Kosarzycka - Karwecka kosmetolog i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w branży beauty.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu Radiofrekwencji mikroigłowej stosowanej w zabiegach poprawiających stan napięcia skóry, czyli w tzw. liftingu skóry twarzy, szyi, brzucha i okolicy ud. Zaznajomienie z technikami niwelowania rozstępów, usuwania zmarszczek, szczególnie w trudnych obszarach min tj.: warga górna, okolica pod oczami oraz blizn.

Szkolenie obejmowało:

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za wszystkie przekazane informacje.


Trychologia szkolenie dla kadry kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia

W dniach 16 i 17 kwietnia 2021 r, w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, grupa 5 -u nauczycieli kierunku kosmetologia, wydziału Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu "Trychologia kosmetyczna dyplom analityka i diagnosty z dziedziny trychologii dla nauczycieli kosmetologii", prowadzonym przez Panią mgr Ewelinę Szendzielorz.
Celem szkolenia było poznanie i zrozumienie roli trychologii w pracy kosmetologa. Pozyskanie wiedzy na temat najczęściej spotykanych problemów w obszarze owłosionej skóry głowy oraz typowych dla nich cech diagnostycznych. Nabycie umiejętności pracy z trichoskopem. Zaznajomienie ze sposobem wykorzystywania w trychologii kosmetycznych metod i technik zabiegowych tj. infuzja tlenowa, elektrostymulacja, radiofrekwencja, laseroterapia i mezoterapia z uwzględnieniem specyfiki pracy na problematycznej skórze głowy. Pozyskanie umiejętności pracy ze skórą głowy- wykonanie indywidualnie dobranego zabiegu trychologicznego wraz z rozpisaniem planu trychoterapeutycznego.
Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Seminarium branżowe

W dniach 21.04, 22.04 i 23.04.2021r., 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek Kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był "Kursu masażu z zakresu tzw. holistycznych technik masażu". Szkoleniowcem przeprowadzającym szkolenie była Pani mgr Marzena Subocz- fizjoterapeuta, masażysta i szkoleniowiec z wieloletnim stażem.
Celem szkolenia była nauka technik masażu. Szkolenie skierowane było dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu pielęgnacji ciała.
Było to szkolenie 3 dniowe, obejmujące tematykę z zakresu:

Uczestniczki każdego dnia, najpierw zostały zapoznane z teoretyczną częścią poszczególnych modułów szkolenia. W dalszej części wraz ze szkoleniowcem wykonywały masaże. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


Seminarium branżowe

Studenci III roku studiów stacjonarnych w ramach seminariów branżowych odbyli spotkanie online z Współwłaścicielem Zakładu Cukierniczego Wacuś w Nysie, Panem Czesławem Woźniakiem. Pan Woźniak przedstawił studentom rozwój przedsiębiorstwa od momentu jego powstania w 1984 roku aż do dzisiaj podkreślając „kroki milowe” rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo działa w branży spożywczej, cukierniczej. Produkuje ciastka i wafle. Swoją działalność rozpoczęło w 1984 roku jako Wytwórnia Wafli "Wacuś" s.c. w wynajętych pomieszczeniach w Nysie i zatrudniało najpierw 2 (współwłaściciele zakładu), a potem kilka osób. Urządzenia do produkcji wafli montowali sami.
Jeden ze studentów zapytał Pana Woźniaka skąd mieli fundusze na rozpoczęcie działalności. Własne oszczędności i pomoc finansowa rodziny, odpowiedział. Nazwa zakładu pochodzi od imienia wynajmującego powierzchnię produkcyjną. W 1988 zakupiono teren i wybudowano zakład o powierzchni ok. 450 m 2. Uruchomiono wówczas linię do produkcji wafli smarowanych oraz linii do oblewania. Nastąpił wzrost produkcji i zatrudnienia do 25 osób. W 2000 roku oddano do użytku nowy obiekt o powierzchni 1700 m2, rys. Zakupiono także nowoczesną linię do produkcji ciastek. W 2001 roku przekształcono Wytwórnię Wafli "Wacuś" s.c. w Zakład Cukierniczy "Wacuś" sp.j. W następnych latach, wykorzystując dofinansowanie z Unii Europejskiej intensywnie inwestowano. W 2011 zakończono inwestycję mającą na celu pełną automatyzację linii produkcyjnych.
Obecnie Zakład Cukierniczy Wacuś oferuje bogatą i urozmaiconą gamę wyrobów cukierniczych w postaci wafli i ciastek. Na stronie www zakładu http://www.wacek.pl, prezentowane są najważniejsze produkty. Rynek, który najpierw obejmował lokalny rynek nyski, poszerzał się. Swoje produkty sprzedawano w wielu krajach świata. Pan Woźniak podkreślał, że wchodząc na zagraniczne rynki, trzeba dobrze poznać kulturę danego kraju.
Zwrócił uwagę, że obecnie w okresie pandemii, polskie produkty spożywcze maja duży popyt w świecie.
Na zakończenie podkreślił, że prowadzenie własnej działalności jest ryzykowne, występuje wiele pułapek wynikających z różnych powodów (przepisy, brak doświadczenia, nieznajomość rynków zbytu itp.), ale warto ryzykować. Prowadzenie własnej firmy daje dużo satysfakcji.


Podologia szkolenie z ortonyksji dla studentek kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia 

W dniach 11 i 12 marca 2021r, w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, grupa 10 -u studentek III roku kierunku kosmetologia, wydziału Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu ,,Podologia szkolenie z ortonyksji’’.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu korekcji wrastających paznokci i aplikacji różnych klamer korygujących w zależności od przypadku min. w przypadku zagrożenia powstania stopy cukrzycowej na skutek stanu zapalnego w wale paznokciowym spowodowanego przez niewłaściwe ułożenie płytki paznokciowej. Szkolenie 2 dniowe, obejmowało tematykę z zakresu tematyki klamer korygujących posiadających atesty medyczne - PODOSTRIPE, COBIPED, 3TO.

Szkoleniowiec Pani Bernadetta Chudzikowska- Łaś, omówiła zagadnienia dotyczące poszczególnych klamer, zademonstrowała posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i klamrami w trakcie pierwszego dnia szkolenia na fantomach paznokci (praca ta miała na celu oswojenie się z klamrami i naukę ich aplikacji), a następnie już w trakcie drugiego dnia uczestniczki szkolenia wykonywały aplikacje na żywych organizmach.

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Szkolenie ze zdobienia paznokci - Nail Art najnowsze trendy dla studentek kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia 

W dniach 25.02. i 26.02.2021r  - 11 studentek III roku i 9 Studentek II roku, wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem było ,, Nail Art – szkolenie ze zdobienia paznokci, najnowsze trendy”. 

Panie szkoleniowiec ze Studia Urody Sandra Patron, Pani Klaudia Skórka i Sandra Patron, zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji.

Podczas szkolenia Studentki poznały zasady wykonania zdobień i technik Nail Art. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


Kurs: Modelowanie przestrzenne

W dniach 5 - 7.12.20WSZ w Nysie uczących danego przedmiotu, natomiast cała oprawa informatyczna, graficzna i dźwiękowa zostanie zlecona poprzez przetarg.


Dnia pierwszego października 2019 roku rozpocznie się:

3ds Max to program do zaawansowanej animacji, wizualizacji, renderowania i modelowania 3D stosowany przez specjalistów z obszaru inżynierii, informatyki oraz sztuki. Nabyte umiejętności pozwolą na zastosowanie projektów inżynierskich w tworzeniu realistycznych scen wirtualnej rzeczywistości.


Szkolenie z rachunkowości zarządczej i controllingu

W dniach 3-17 grudnia odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych na temat rachunkowości zarządczej i controllingu. Cykl spotkań, obejmujący łącznie 24 godziny, przeprowadziła dr inż. Agnieszka Potocka, wykładowca Politechniki Wrocławskiej posiadająca wieloletnie doświadczenie w obszarze controllingu finansowego. W trakcie szkolenia przedstawiono m. in. zagadnienia dotyczące wykorzystania budżetowania w zarządzaniu, a także nowoczesnej techniki budżetowania elastycznego w obszarze działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej.
W szkoleniach uczestniczyły: prof. dr Danuta Seretna-Sałamaj, dr inż. Marta Targowicz, dr inż. Adriana Halikowska, dr Joanna Szczepańska.
Szkolenie było okazją do podniesienia kwalifikacji i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzonych zajęć.
Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu pt. „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II – doskonalenie jakości kształcenia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Szkolenie przygotowujące do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Ekonomiczny EBC*L

Studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie w szkoleniu przygotowującym do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Ekonomiczny EBC*L (European Business Competence*Licence Europejski). Szkolenie realizowane jest w ramach projektu POWR 3.5 „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia”. Certyfikat Kompetencji Biznesowych to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata. W semestrze letnim studenci w ramach szkolenia zrealizowali moduł dotyczący analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Celem tej części jest wykształcenie umiejętności:


Modelowanie iluminacji architektonicznej w oprogramowaniu Twinmotion

W dniach 21-25.11.2020 studenci kierunku architektura odbyli szkolenie z Modelowania iluminacji architektonicznej w oprogramowaniu Twinmotion. W trakcie szkolenia omówiono m.in. zasady ustawienia scen, wizualizacje, animacje, etapowanie oraz pracę z modelem własnym.


WIRTUALIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO - sketchupPRO

W dniach 7 - 9.12.2020r. studenci kierunku architektura odbyli szkolenie pn. WIRTUALIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO - sketchupPRO; Szkolenie - I stopień - w zakresie obsługi modelowania dla studentów architektury. W trakcie szkolenia omówiono m.in. zasady konstruowania geometrii 3D elementów budowlanych, organizację i zarzadzanie projektem, biblioteki, sceny, przygotowanie modelu 3D oraz dokumentacji technicznej w programie LAYOUT.


Kurs: Modelowanie przestrzenne

W dniach 5 - 7.12.2020 pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie pn. "Kurs: Modelowanie przestrzenne. Kurs obejmuje modelowanie przestrzenne w wykorzystaniem oprogramowania ArchiCAD na poziomi zaawansowanym dla nauczycieli architektury". W trakcie szkolenia omówiono m.in. dane geodezyjne, techniki pomiarowe, układy współrzędnych, LiDAR, sposoby przedstawiania rzeźby terenu, fotogrametrię i obróbkę danych fotogrametrycznych, planowanie przestrzenne. Wykonano ćwiczenia w Cloud Compare, Meshlab oraz ArchiCAD.


RYNKEK PRACY PERSPEKTYWA PRACOWNIKÓW. NOWE OBLICZE NORMALNOŚCI.

W dniu 18.12.2020r. i 8.01.2021r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach w ramach seminarium z przedstawicielami NRIG (Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej), które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek.. Tematem zajęć był: RYNKEK PRACY PERSPEKTYWA PRACOWNIKÓW. NOWE OBLICZE NORMALNOŚCI.
Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z rynkiem pracy dla absolwentów wydziałów Architektury, najbardziej pożądanymi kompetencjami i umiejętnościami technicznymi wymaganymi przez potencjalnych pracodawców. Aktualna sytuacja na rynku pracy. Oczekiwania pracowników i pracodawców w związku z pandemią i okresem poprzedzającym zakończenie ograniczeń.

W dniu 18.12.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach w ramach seminarium, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Tematem zajęć były: Trendy na rynku pracy. Oczekiwania i rozwój. Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie - tematyki związanej z rynkiem pracy dla absolwentów wydziałów Architektury, najbardziej pożądanymi kompetencjami i umiejętnościami technicznymi wymaganymi przez potencjalnych pracodawców. Wycena prac projektowych. Porównanie zarobków architektów w skali europejskiej. System Informacji Godzinowej w IARP - SIGA 1.0.


Zastosowanie lasera CO2 frakcyjnego oraz lasera Q-SWITCH w zabiegach anti-age, usuwania tatuaży oraz technik łączonych dla nauczycieli kierunku kosmetologii, w ramach projektu: Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia

Dnia 20 listopada 2020r, w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, grupa pięciu nauczycieli kierunku kosmetologia, wydziału Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu "Zastosowanie lasera CO2 frakcyjnego oraz lasera Q-SWITCH w zabiegach anti-age, usuwania tatuaży oraz technik łączonych".
Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania lasera CO2 frakcyjnego oraz lasera Q-SWITCH oraz technik laserowych stosowanych w niwelowaniu przebarwień, usuwaniu tatuaży i regeneracji skóry w przypadku powstania na niej rozstępów skórnych, blizn i zmarszczek.
Szkolenie 1 dniowe, obejmowało tematykę z zakresu:

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec Joannie Bożek za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Trendy na rynku pracy. Oczekiwania i rozwój

W dniu 18.12.2020r. studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach w ramach seminarium z przedstawicielami NRIG (Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej), które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5 – etap II. Tematem zajęć były: Trendy na rynku pracy. Oczekiwania i rozwój. Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom kierunku Architektura na PWSZ w Nysie – tematyki związanej z rynkiem pracy dla absolwentów wydziałów Architektury, najbardziej pożądanymi kompetencjami i umiejętnościami technicznymi wymaganymi przez potencjalnych pracodawców. Wycena prac projektowych. Porównanie zarobków architektów w skali europejskiej. System Informacji Godzinowej w IARP – SIGA 1.0.


Szkolenie z programu Fusion 360 – frezowanie 

W dniach 2, 4 i 5 grudnia 2020 dr inż. Piotr Chwastyk i dr inż. Jacek Tomasiak uczestniczyli w kolejnym szkoleniu zdalnym z programu Autodesk Fusion 360. Tym razem szkolenie dotyczyło projektowania procesów technologicznych elementów maszyn w zakresie frezowania i prowadzone było przez firmę PCC Polska, autoryzowanego partnera firmy Autodesk.

Celem było nabycie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnym narzędziem do projektowania i symulacji obróbki skrawaniem. Otrzymane certyfikaty są potwierdzeniem uzyskanych umiejętności, które zostaną wykorzystane na zajęciach ze studentami kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.


Szkolenie z programu Fusion 360 – toczenie dla wykładowców ZIP 

W dniach 20-21.11.2020 dwóch wykładowców kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: dr inż. Piotr Chwastyk i dr inż. Jacek Tomasiak uczestniczyli w szkoleniu zdalnym z programu Autodesk Fusion 360. Szkolenie poświęcone było projektowaniu procesów technologicznych elementów maszyn w zakresie toczenia i prowadzone było przez firmę PCC Polska, autoryzowanego partnera firmy Autodesk. Program Fusion 360 jest narzędziem do zaprojektowania procesu obróbki detalu, przeprowadzenia symulacji procesu w celu weryfikacji poprawności przebiegu obróbki oraz generowania program dla maszyn sterowanych numerycznie.

Umiejętności posługiwania się tym nowoczesnym oprogramowaniem zostaną wykorzystane w ramach przedmiotów dot. komputerowego wspomagania wytwarzania. Druga część szkolenia planowana na grudzień tego roku poświęcone będzie frezowaniu.


Szkolenie skanowanie 3D i wprowadzenie w technologię BIM

Wykładowcy kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zakończyli szkolenie „Skanowanie 3D i wprowadzenie w technologię BIM”. Szkolenie było podzielone na trzy moduły. Pierwszy, który zrealizowano w dniach 7-10.09.2020 oraz 15-16.09.2020 dotyczył procesu skanowania obiektów. Podczas szkolenia zapoznano się z obsługą skanera 3D oraz technikami wykonywania skanów. Przeprowadzono skanowanie wybranych pomieszczeń technicznych PWSZ w Nysie oraz hali produkcyjnej należącej do firmy FAMAD z Paczkowa. Drugi moduł w dniach 21-23.09.2020 obejmował zagadnienia rejestracji i obróbki skanów. Trzeci moduł zrealizowany 16, 17, 23, 24, 30 i 31.10.2020 oraz 6 i 7.11.2020 dotyczył modelowania obiektów na podstawie chmury punktów z wykorzystaniem programu ArchiCad.

Oprócz programu ArchiCad podczas szkolenia wykorzystano również programy Scene. Autodesk ReCap i PointCap oraz skaner stacjonarny Faro, który został zakupiony w ramach projektu POWER 3.5 II etap.

W szkoleniu wzięło udział 4 wykładowców kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Nabyte umiejętności pozwolą na praktyczne wykorzystanie techniki skanowania w projektowaniu przestrzeni produkcyjnej oraz procesów produkcji, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w pracy naukowej.


Szkolenie ze zdobienia paznokci - Nail Art najnowsze trendy dla studentek kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia

W dniach 05.12. i 06.12.2020r, 19 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem było ,, Nail Art. – szkolenie ze zdobienia paznokci, najnowsze trendy”.
Panie szkoleniowiec ze Studia Urody Sandra Patron, Pani Klaudia Skórka i Sandra Patron, zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczas szkolenia studentki poznały zasady wykonania zdobień i technik Nail Art.
Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


Szkolenie PO WER etap II

W dniach 5 i 26.10.2020 studenci 3 roku finansów i rachunkowości odbyli szkolenie "Szkolenie Zastosowania statystyki i Statistica w opracowywaniu wyników badań ekonomicznych metody podstawowe".

Program szkolenia zawierał następujące bloki: zastosowania statystyki w planowaniu badań i analizie danych, wprowadzenie do obsługi programu Statistica, wybrane elementy przygotowania danych do analizy, elementy opisowej analizy danych, wybrane metody wizualizacji w Statistica, wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego w Statistica, testy istotności różnic i zasady ich wyboru, wybrane metody analizy współzależności zjawisk w programie Statistica.

Szkolenie pozwoliło na zdobycie kompetencji: umiejętność formułowania problemów badawczych w języku statystycznej analizy danych, umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych do oceny wyników badań ekonomicznych oraz umiejętność obsługi programu Statistica w stopniu podstawowym.


Szkolenie współczesne koncepcje siły i mocy mięśniowej. POWER 3,5 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka odbyli bardzo bogate w planie szkolenie ze współczesnych koncepcji treningu siły i mocy mięśniowej. Czterodniowe szkolenie odbyło się w dniach  22-25 października br. Zostało zorganizowane przez firmę Bliss Instytut Urody, której właścicielem jest Pani Anna Pisula.  Miało miejsce w Katowicach w klubie Calypso, gdzie 18 krotny Mistrz Polski w Armwrestlingu oraz Vice Mistrz Europy i brązowy medalista Arnold Classic Mariusz Grochowski omówił worki bułgarskie jako element pracy trenera personalnego. Studenci poznali wszystkie zasady pracy w workiem a także system ćwiczeń z workami. Dowiedzieli się jak wykorzystać worki bułgarskie w treningu indywidualnym jak i grupowym. Po szkoleniu studenci otrzymali zaproszenie do klubu TYTAN w Jaworznie, którego właścicielem jest sam MISTRZ. Tu studenci dowiedzieli się o armwrestlingu, zwiedzili klub, siłowali się z Mistrzami, poznali specjalistyczny sprzęt kształtujący siłę i moc zwłaszcza górnej części ciała.

Druga część szkolenia odbyła się w Wiśle, gdzie Radosław Wyżeluch,  (mgr fizjoterapii AWF Katowice, były fizjoterapeuta Kadry Narodowej seniorów w stylu klasycznym w Polskim Związku Zapaśniczym, terapeuta manualny MT, instruktor sportu specjalności kulturystyka oraz trener personalny, trener przygotowania motorycznego, terapeuta metody P-DTR, kierownik Oddziału Rehabilitacji w Sanatorium Uzdrowiskowym „Malwa" w Ustroniu oraz fizjoterapeuta prowadzący prywatną praktykę leczniczą „Fizjomaximus". Trener personalny w największych klubach fitness w Warszawie Holmes Place, Cityfit, Core Fitness. Był wykładowcą Terapii Manualnej i Anatomii na Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej, aktualnie na kursach dla trenerów i fizjoterapeutów w Bodyshaping Academy w Katowicach) w dwa dni przedstawił zasady medycznego treningu, dzięki któremu pracując nad siłą i mocą mięśni można wpłynąć na zdrowie klienta, wyleczyć z kontuzji lub pracować nad brakiem pojawienia się kontuzji. Studenci poznali metodę P-DTR czyli proprioceptywny odruch ścięgna głębokiego jako wyjątkowy neurologiczny system leczenia odruchowego oparty na neurologii, biomechanice, neurofizjologii i anatomii. Wykorzystuje zrozumienie receptorów (zakończeń nerwów czuciowych) ciała i ośrodkowego układu nerwowego, aby wywołać zmiany w sygnalizacji receptorów.


Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym dla studentek kosmetologii

W dniach 29 i 30.10.2020r., 10 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był ,,Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym”. 

Pan szkoleniowiec Olaf Tabaczyński, podczas pierwszego dnia szkolenia zapoznał studentki z metodami wykonania ,,Analizy Pigmentacyjnej w makijażu klasycznym”, następnie studentki same wykonywały analizę pigmentacyjną.

W trakcie drugiego dnia szkolenia studentki poznały metody wykonania makijażu Glamour, a następnie wykonywały go w oparciu o wskazówki Pana szkoleniowca.

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


Podologia szkolenie z ortonyksji dla studentek kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia 

W dniach 22 i 23 października 2020 r, w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, grupa 10 -u studentek III roku kierunku kosmetologia, wydziału Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu ,,Podologia szkolenie z ortonyksji’’.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu korekcji wrastających paznokci i aplikacji różnych klamer korygujących w zależności od przypadku min. w przypadku zagrożenia powstania stopy cukrzycowej na skutek stanu zapalnego w wale paznokciowym spowodowanego przez niewłaściwe ułożenie płytki paznokciowej.

Szkolenie 2 dniowe, obejmowało tematykę z zakresu tematyki klamer korygujących posiadających atesty medyczne - PODOSTRIPE, COBIPED, 3TO.

Szkoleniowiec Pani Bernadetta Chudzikowska- Łaś, omówiła zagadnienia dotyczące poszczególnych klamer, zademonstrowała posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i klamrami w trakcie pierwszego dnia szkolenia na fantomach paznokci (praca ta miała na celu oswojenie się z klamrami i naukę ich aplikacji), a następnie już w trakcie drugiego dnia uczestniczki szkolenia wykonywały aplikacje na żywych organizmach.

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Skanowanie - MODUŁ II

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 20 – 22.07.2020. pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla nauczycieli architektury i ZIP – MODUŁ II – obróbka chmur punktów.

W trakcie szkolenia w programie Faro SCENE rejestrowano dane pochodzące ze skanera 3D.


Skanowanie - MODUŁ I

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 6 – 8.07.2020 oraz 14 – 16.07.2020r. pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla nauczycieli architektury i ZIP – MODUŁ I – skanowanie skanerem 3D.

W trakcie szkolenia wykorzystano następujący sprzęt:

a także skaner Leika należący do Wykonawcy szkolenia.

Skanowano obiekty PWSZ w Nysie oraz kościół św. Dominika w Nysie.


Studenci dietetyki nabywają dodatkowe kompetencje biorąc udział w seminarium „Rób to co kochasz i żyj z pasji” realizowanego z projektu POWER 3.5 II edycja 

W dniach 29 maja i 01 czerwca 2020 roku studenci dietetyki byli uczestnikami seminarium poprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr Sonię Dziergas w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami NRIG”.  Zadanie dotyczyło projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Prowadząca jest właścicielką klubu fitness i naszą absolwentką, która dzisiaj dzieli się swoim niemałym doświadczeniem z obecnymi studentami dietetyki.

Seminarium pn. „Rób to co kochasz i żyj z pasji” podzielone zostało na dwie części.

Część I dotyczyła zasad tworzenia przedsiębiorstwa, budowania renomy marki, a także funkcjonowania w social mediach. Natomiast część II dotyczyła możliwości pozyskania dotacji na otwarcie działalności, tworzeniu biznesplanu, sformalizowaniu świadczonych usług, organizacji pracy czy cechach dobrego przedsiębiorcy.


Sprawozdanie ze szkolenia z Radiofrekwencji mikroigłowej zorganizowanego dla Studentek kosmetologii w ramach programu PO WER 3.5 etap II

W dniu 10.06.2020r, 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem była ,, Radiofrekwencja mikroigłowa”. Szkoleniowcem przeprowadzającym szkolenie była Pani Agata Kosarzycka - Karwecka kosmetolog i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w branży beauty.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu Radiofrekwencji mikroigłowej stosowanej w zabiegach poprawiających stan napięcia skóry, czyli w tzw. liftingu skóry twarzy, szyi czy brzucha. Zaznajomienie z technikami niwelowania rozstępów, usuwania zmarszczek, szczególnie w trudnych obszarach min tj.: warga górna, okolica pod oczami oraz blizn.

Szkolenie obejmowało:

Bardzo dziękujemy Pani szkoleniowiec za wszystkie przekazane informacje.


Dnia 10.06.2020 studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość podeszli do certyfikowanego egzaminu EBC*L.

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata. Certyfikat EBC*L to świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria).
Dodajmy, że przygotowania do egzaminu prowadzone były przez dwa semestry w wymiarze 120 godzin łącznie przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych dr inż. Martę Targowicz oraz dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie.


Szkolenie Autodesk Factory Design Utilities dla nauczycieli ZIP

W dniach 2 i 3 czerwca 2020r. odbyło się kolejne szkolenie dla wykładowców kierunku ZIP. Tym razem tematem szkolenia było projektowanie linii produkcyjnych wspomaganych programem Autodesk Factory Design Utilities. Na szkoleniu realizowanym zdalnie wykładowcy kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dr inż. Piotr Chwastyk, dr inż. Tomasz Wanat i mgr inż. Jacek Tomasiak doskonalili swoje umiejętności w zakresie projektowania struktur produkcyjnych, modelowania linii produkcyjnych oraz wykonywania analiz z zakresu zarządzania produkcją. Nabyte umiejętności wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych z tej tematyki. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje.


Szkolenia: „Kurs wprowadzający do teorii fotogrametrii, podstawy merytoryczne oraz analityczne oceny podstawowych procesów obliczeniowych” i „Kurs przetwarzania produktów fotogrametrycznych w środowisku GIS” dla nauczycieli ZIP.

W dniach 18-24.04 i 30.04 nauczyciele kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji odbyli dwa szkolenia dotyczące podstaw fotogrametrii oraz wykorzystania środowiska GIS w przetwarzaniu produktów fotogrametrycznych. Szkolenia odbyły się zdalnie, co nie wpłynęło na jakość szkolenia oraz uzyskane umiejętności. Wykładowcy kierunku ZIP poznali zasady wykorzystania dronów na potrzeby wykonywania zdjęć fotogrametrycznych oraz poznali narzędzia do obróbki produktów fotogrametrycznych. W przyszłości zdobytą wiedzą i umiejętnościami podzielą się ze studentami w ramach prowadzonych przedmiotów. W szkoleniu uczestniczyli: dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. Piotr Chwastyk i mgr inż. Jacek Tomasiak.

Szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatów.


Seminarium z przedstawicielem NRIG dla kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II

Dnia 21.05.2020 studentki kosmetologii w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami NRIG”. były uczestniczkami spotkania przeprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr farmacji Adriannę Kwiecińską. Zadanie dotyczyło projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem seminarium było przedstawienie i omówienie min. wymagań jakie przed absolwentami kierunku kosmetologii stawiają przyszli pracodawcy, czego oczekują od absolwentów. Kwestie, które były poruszane w trakcie spotkania dotyczyły też weryfikacji własnych cech i umiejętności z poszukiwanym wzorcem przez rynek pracy. W trakcie seminarium zostały poruszone także zasady związane z tworzeniem przedsiębiorstwa, sformalizowaniem usług, organizacją pracy i cechami dobrego przedsiębiorcy.

Bardzo dziękujemy Pani prelegentce za bardzo ciekawe seminarium i liczymy na dalszą współpracę.


Podologia szkolenie z ortonyksji dla studentek kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia

W dniach 28-29 maja 2020 r, w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, grupa 10 -u studentek III roku kierunku kosmetologia, wydziału Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu ,,Podologia szkolenie z ortonyksji’’.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu korekcji wrastających paznokci i aplikacji różnych klamer korygujących w zależności od przypadku min. w przypadku zagrożenia powstania stopy cukrzycowej na skutek stanu zapalnego w wale paznokciowym spowodowanego przez niewłaściwe ułożenie płytki paznokciowej. Szkolenie 2 dniowe, obejmowało tematykę z zakresu tematyki klamer korygujących posiadających atesty medyczne - PODOSTRIPE, COBIPED, 3TO. Szkoleniowiec Pani Bernadetta Chudzikowska- Łaś, omówiła zagadnienia dotyczące poszczególnych klamer, zademonstrowała posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i klamrami w trakcie pierwszego dnia szkolenia na fantomach paznokci (praca ta miała na celu oswojenie się z klamrami i naukę ich aplikacji), a następnie już w trakcie drugiego dnia uczestniczki szkolenia wykonywały aplikacje na żywych organizmach.

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Seminarium „Rób to co kochasz i żyj z pasji” dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka w ramach zadania nr 3 projektu POWER 3.5

W dniach 29-30 maja 2020 roku studenci psychofizycznego kształtowania człowieka byli uczestnikami seminarium poprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr Sonię Dziergas w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami NRIG”. Zadanie dotyczy projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prowadząca jest właścicielką klubu fitness i to właśnie było głównym powodem zaproszenia do współpracy. Seminarium pn. „Rób to co kochasz i żyj z pasji” podzielone zostało na dwie części. Część I dotyczyła zasad tworzenia przedsiębiorstwa, budowania renomy marki, a także funkcjonowania w social mediach. Natomiast część II mówiła o możliwości pozyskania dotacji na otwarcie działalności, tworzeniu biznesplanu, sformalizowaniu świadczonych usług, organizacji pracy czy cechach dobrego przedsiębiorcy.


Sprawozdanie ze szkolenia z tzw. Holistycznych technik masażu zorganizowanego dla Studentek Kosmetologii w ramach programu PO WER 3.5 etap II

W dniach 22.04, 23.04 i 24.04.2020r., 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek Kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był ,,Kursu masażu z zakresu tzw. holistycznych technik masażu”. Szkoleniowcem przeprowadzającym szkolenie była Pani mgr Marzena Subocz- fizjoterapeuta, masażysta i szkoleniowiec z wieloletnim stażem.

Celem szkolenia była nauka technik masażu. Szkolenie skierowane było dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu pielęgnacji ciała. Było to szkolenie 3 dniowe, obejmujące tematykę z zakresu:
- moduł/dzień 1 szkolenia: Głęboki masaż liftingujący twarzy z digitopresura?.
- moduł/dzień 2 szkolenia: Polinezyjskie techniki masażu i pracy z ciałem,
- moduł/dzień 3 szkolenia: Masaż szwedzki- europejska szkoła relaksacji ciała.
Uczestniczki każdego dnia, najpierw zostały zapoznane z teoretyczną częścią poszczególnych modułów szkolenia. W dalszej części wraz ze szkoleniowcem wykonywały masaże. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.
Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.


W stażu realizowanym w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros we Wrocławiu

W stażu realizowanym w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros we Wrocławiu w miesiącu lutym uczestniczyły pani mgr Agnieszka Pulik oraz panią mgr Monika Podborączyńską.
Uczestniczki stażu zostały zapoznane z różnymi metodami złuszczania zrogowaciałego naskórka i poprawy kondycji skóry w okresie zimowo-wiosennym na przykładzie metod dostępnych w ofercie firmy Medika. Omówiono, zastosowanie i wykorzystanie urządzeń do mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnego wraz z dezinkrustacją, oksybrazji, peelingu wodorowego. Porównano te urządzenia z innymi dostępnymi na rynku.


STYCZEŃ 2020

Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros realizowany jest przez panią mgr Agnieszkę Pulik oraz panią mgr Monikę Podborączyńską. Uczestniczki stażu zapoznano z technologią połączenia fal radiowych i mikronakłuwania na przykładzie urządzenia RFraxLift Madika. Porównano ww. urządzenie z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zajęcia praktyczne na modelach. Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych z innymi technologiami.


Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros

Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros realizowany jest przez panią mgr Agnieszkę Pulik oraz panią mgr Monikę Podborączyńską. Uczestniczki stażu odbyły szkolenie BHP oraz zostały zapoznane z regulaminem obowiązującym w firmie Medika. Następnie przedstawiona została firma, linia produkcyjna, serwis, administracja. Omówiono przebiegu stażu, wzajemne oczekiwania, cele i poszczególne zadania. Przedstawiono i omówiono zagadnienia związane z pracą producenta sprzętu kosmetologicznego.
Dyskutowano nad możliwością współpracy firmy z Uczelnią.


SZKOLENIE DLA TŁUMACZY W RAMACH ZAJEĆ OFEROWANYCH PRZEZ NYSKĄ REGIONALNĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ

Dnia 24.02.2020 studenci filologii angielskiej i germańskiej uczestniczyli w wykładzie na temat: Warsztat tłumacza przysięgłego - tłumacz na rynku lokalnym i globalnym. Wykład przeprowadził Pan Piotr Liniewski, tłumacz przysięgły języka angielskiego i hiszpańskiego, honorowy prezes i założyciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Studenci mieli okazję poznać specyfikę zawodu tłumacza, współpracy z organami Policji, sądami i kancelariami notarialnymi i dowiedzieć się, jakie kompetencje są kluczowe w tym zawodzie i jak można uzyskać kwalifikacje "tłumacza przysięgłego".


Szkolenie przygotowujące do egzaminu EBCL

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 studenci 3 roku kierunku FiR uczestniczą w dwóch modułach przygotowujących do egzaminu European Business Competence Licence (EBCL). Równolegle do modułu dotyczącego analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa prowadzonego pod kierunkiem dr inż. Danuty Seretnej-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie, realizują materiał z zakresu Sprawozdawczości finansowej. W szczególności rozwijają tutaj swoje umiejętności w zakresie sporządzania i czytania bilansu, analizy zależności pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dodatkowo poznają pojęcia, które pojawiają się w rocznym sprawozdaniu finansowym. Moduł Sprawozdawczości finansowej prowadzi dr inż. Marta Targowicz.


Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym dla studentek kosmetologii

W dniach 05 i 06.12.2019r., 10 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był ,,Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym”. Pan szkoleniowiec Olaf Tabaczyński, podczas pierwszego dnia szkolenia zapoznał studentki z metodami wykonania ,,Analizy Pigmentacyjnej w makijażu klasycznym”, następnie studentki same wykonywały analizę pigmentacyjną. W trakcie drugiego dnia szkolenia studentki poznały metody wykonania makijażu Glamour, a następnie wykonywały go w oparciu o wskazówki Pana szkoleniowca.

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


,,Nail Art  - szkolenie ze zdobienia paznokci,  najnowsze trendy” 

Dnia 04.12.2019r., 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem było ,, Nail Art. – szkolenie ze zdobienia paznokci, najnowsze trendy”. Panie szkoleniowiec ze Studia Urody Sandra Patron, Pani Klaudia Skórka i Sandra Patron, zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczas szkolenia studentki poznały zasady wykonania zdobień i technik Nail Art. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


Kompleksowe badania wydolnościowe, Hotel Podium, Wisła 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka dzięki programowi PO WER 3,5 etap II wzięli udział w szkoleniu z zakresu badań wydolnościowych. Obejmowało ono: analizę składu ciała, wykłady na temat badań wydolnościowych, wykłady dotyczące kompleksowych badań wydolnościowych, wyznaczanie 5 stref treningowych, raport z VO2max, wyznaczanie progów AT (tlenowy) oraz RCP (hiperkompensacji), raport z maksymalnego tempa spalania tkanki tłuszczowej, wyznaczenie progu mleczanowego oraz krzywej mleczanowej (krew pobierana w trakcie oraz po badaniu z palca lub z opuszka ucha). Studenci spali w pokojach hipoksyjnych, w których panowały warunki jak na wysokości 3000 m n.p.m. Mieli możliwość wykonania na sobie kompleksowych badań wydolnościowych wraz z indywidualną interpretacją wyników. Omówione zostało wykorzystanie wyników badań w procesie opracowywania planów treningowych. Studenci skorzystali z odnowy biologicznej w kriokomorze cryospace.


Relacja ze szkoleń odbytych przez pracowników Wydziału Neofilologii na targach EXPOLINGUA w Berlinie 22 i 23 listopada 2019

Pięciu wykładowców filologii angielskiej i germańskiej wzięło udział w międzynarodowych targach lingwistyczno-kulturoznawczych Expolingua w Berlinie. Celem był udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu nauczania języków, kształcenia nauczycieli i tłumaczy. Ponadto nawiązano szereg kontaktów z instytucjami oferującymi miejsca praktyk dla studentów filologii.
Ciekawy program szkoleń obejmował między innymi zajęcia z zakresu Cloud Learning, Blended Learning, Digital Tools for Language Classes, How to Learn English trough Teater I wiele innych form doskonalenia. W kolejnych zaplanowano udział studentów filologii.

Program Expolingua 2019

https://www.expolingua.com/en/whatson.php


Velocity Based Training-szkolenie oparte na szybkości 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka odbyli szkolenie z zakresu Velocity Based Training w klubie fitness Calypso w Katowicach, podczas którego zostały poruszone takie zagadnienia jak: pojęcia: Effort, Load, Exertion, zalety i wady VBT, zależność między prędkością a siłą/obciążeniem w podstawowych ćwiczeniach przygotowania motorycznego (siłowych, balistycznych, plyometrycznych), przykładowe zakresy prędkości w ćwiczeniach w zależności od celu, zależność pomiędzy prędkością a zmęczeniem, próg minimalnej prędkości (ang. Minimal Velocity Threshold, MVT), krzywa siły-prędkości, obciążenia-prędkości, zdolności szybkościowo-siłowe, trening oparty na prędkości vs trening oparty na procentach, prace naukowe przedstawiając podstawowe zasady treningu, Autoregulation (drop-offs, readiness), przykładowe jednostki treningowe, profilowanie obciążenia-wysiłku (ang. Exertion-Load Profiling), profilowanie obciążenia-prędkości (ang. Load-Velocity Profiling), szacowanie 1RM (1RM Prediction), wykorzystanie sprzętu GymAware do pomiaru prędkości, VBT a feedback, kształtowanie poszczególnych zdolności szybkościowo-siłowych za pomocą VBT, programowanie jednostek, mikrocykli, bloków, mezocykli, makrocykli treningowych na podstawie VBT, środki/metody treningowe wykorzystując VBT.


Szkolenie dla studentów kierunku finanse i rachunkowość przygotowujące do egzaminu EBCL.

Studenci na szkoleniu przygotowującym do egzaminu EBCL podczas zajęć z dr inż. Danutą Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie realizują w tym semestrze 1 z 4 modułów programu EBCL dotyczacy analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Celem tej części jest wykształcenie umiejętności: posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy ekonomicznej; identyfikowania i klasyfikowania składników sprawozdań finansowych niezbędnych do analizy wskaźnikowej; wyjaśniania, obliczania i interpretowania wybranych wskaźników ekonomicznych; wyciągania prostych wniosków, analizowania celów i zamierzeń firmy na podstawie analizy wskaźnikowej.
Szczegółowy zakres zajęć obejmuje: rentowność kapitału własnego (ROE), rentowność majątku (wskaźnik zwrotu z inwestycji - ROI), zdolność płatnicza, udział kapitału własnego w finansowaniu majątku, saldo przepływów pieniężnych jako wskaźnik wypłacalności, rentowność sprzedaży (obrotu), produktywność i gospodarność, pojęcie i istota produktywności.


Dnia 3-go grudnia 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych.
Termin składania ofert do 2019-12-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP50/201


Dnia 3-go grudnia 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
Termin składania ofert do 2019-12-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP51/201


Dnia 19-go listopada 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie z zakresu współczesnych koncepcji treningu siły i mocy mięśniowej – dla studentów kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka.
Termin składania ofert do 2019-11-27 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP49/2019


Dnia 15-go października 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie Nail Art, szkolenie ze zdobienia paznokci najnowsze trendy – dla studentów kosmetologii.
Termin składania ofert do 2019-10-24 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP43/2019


Dnia 15-go października 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie dla studentów kosmetologii – makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym.
Termin składania ofert do 2019-10-24 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP42/2019


Dnia 3-go października 2019 ogłoszony został przetarg na dostawę dwóch sztuk komputerów przenośnych do pracowni wirtualnej rzeczywistości. Termin składania ofert do 2019-10-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP41/2019


Dnia 1-go października 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Termin składania ofert do 2019-10-09 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP40/2019


Dnia 1-go października 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych. Termin składania ofert do 2019-10-09 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP39/2019


Dnia 23-go września 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie z zakresu: Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowywaniu wyników badań ekonomicznych metody podstawowe dla studentów finansów i rachunkowości. Termin składania ofert do 2019-10-01 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP38/2019


Dnia 1-go października 2019 rusza rekrutacja studentów i studentek oraz kadry dydaktycznej.


Dnia 10-go września 2019 ogłoszony został przetarg na Dostawę do pracowni wirtualnej rzeczywistości dwóch sztuk komputerów przenośnych i oprogramowania do modelowania 3D.
Termin składania ofert do 2019-09-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe
ZP33/2019


Dnia 26 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP31/2019 na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. ZP31.pdf


Dnia 19 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP30/2019 na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie część 1, 2, 5, 6, 7 i 8. ZP30.pdf


Dnia 18 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. Termin składania ofert do 2019-07-26 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


Dnia 11 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie.
Termin składania ofert do 2019-07-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


✔ Do końca roku 2019 powstanie pracowania rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie, której realizacja wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na kierunku archiw Nysie do projektu w ramach zadania podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez certyfikowane szkolenia i warsztaty z przedstawicielami NRIG oraz interdyscyplinarne praktyczne zajęcia projektowe;

 • rekrutacja pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie do projektu w ramach zadania podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach i stażach dydaktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • arażonych na wykluczenie społeczne.

  ✔ Aktualnie, w okresie od maja 2019 roku do czerwca 2020 roku, trwa doposażenie biblioteki w PWSZ w Nysie w sprzęt oraz oprogramowanie w celu ułatwienia użytkownikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


  ✔ W ramach projektu, na czterech kierunkach: pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), dietetyka (studia I stopnia), zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka (studia I stopnia) zostanie wprowadzone kształcenia metodą e-learningu w zakresie zajęć teoretycznych traktowane jako wspomagające dla całego procesu kształcenia, co pozwoli na zmniejszenie liczby godzin realizowanych w warunkach rzeczywistych.

  ✔ W okresie od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku, zostaną opracowywane materiały dydaktyczne, przez pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie w zakresie realizowanych za pośrednictwem e-learningu przedmiotów.

  ✔ Materiał merytoryczny na platformę zostanie opracowany przez nauczycieli PWSZ w Nysie uczących danego przedmiotu, natomiast cała oprawa informatyczna, graficzna i dźwiękowa zostanie zlecona poprzez przetarg.


  Dnia pierwszego października 2019 roku rozpocznie się:


  Harmonogram wsparcia

  KierunekHarmonogram
  ArchitekturaPobierz PDF
  Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
  DietetykaPobierz PDF
  FilologiaPobierz PDF
  Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
  InformatykaPobierz PDF
  KosmetologiaPobierz PDF
  Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
  Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące od 3 października 2022 roku

  1. Regulamin projektu
  2. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
  3. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
  4. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
  5. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie
  6. Wstępny bilans kompetencji studenta
  7. Wstępny bilans kompetencji studenta NRIG
  8. Końcowy bilans kompetencji studenta
  9. Podsumowujący bilans kompetencji studenta NRIG

  1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
  2. Regulamin projektu
  3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
  4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
  5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
  6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
  7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie
  8. Prezentacja
  9. Wstępny bilans kompetencji studenta
  10. Bilans kompetencji studenta po zakończeniu projektu
  11. PORADNIK (JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020)
  12. AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

  Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z fundamentalnych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

  Jej podstawa prawna zawarta została m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

  Sposoby wdrażania powyższej zasady, zostały opracowane w poradniku pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”.

  Powyższy poradnik ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych a także pozwala zapoznać się z praktycznymi warunkami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

  Poradnik dostępny na stronie:

  https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/

  Dokument ten stanowi jednocześnie realizację zapisów Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020

  Agenda dostępna na stronie:

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/

  ✔ Zaplanowane do realizacji zadania w projekcie zakładają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną –sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach

  ✔ W zaplanowanych działaniach nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Sytuacja Kobiet i Mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej jest taka sama a w projekcie będą podejmowane działania zmierzające do przestrzegania zasad równości K i M, tak by na żadnym etapie realizacji projektu w/w bariery się nie pojawiły

  ✔ Zasady równości szans kobiet i mężczyzn uwzględnione zostaną również w zarządzaniu projektem. Osoby zaangażowane w realizację projektu zapoznają się z zamieszczoną na stronie prezentacją nt. w/w zasady oraz ze wskazanymi dokumentami (Poradnikiem i Agendą) dotyczącymi zasady równości szans K i M. Pozyskana wiedza w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady pozwoli na stosowanie jej w codziennej pracy przy projekcie

  ✔ Zdobyta wiedza wskaże możliwości i sposoby zastosowania zasady równości K i M w odniesieniu do projektu oraz wykonywanych obowiązków.

  W ramach wykonywanych obowiązków zostanie zapewniona taka organizacja pracy dla zespołu projektowego, która pozwoli na godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez między innymi zastosowaniu elastycznych godzin pracy jeśli zaistnieje taka potrzeba.

  DOKUMENTY DO POBRANIA


  Rekrutacja

  1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
  2. Regulamin projektu
  3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
  4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
  5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
  6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
  7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie
  8. Oświadczenia dotyczące statusu na rynku pracy:

  Kontakt

  Telefon

  Koordynator projektu
  dr inż. Piotr Chwastyk


  tel :+48 774090870

  Adres

  ul. Obrońców Tobruku 5, pok. 101
  48-300 Nysa


  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.