Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Informacje o projekcie

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie w projekcie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPOWO 2014-2020.

W dniu 6 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju miało miejsce uroczyste podpisanie umów partnerskich w projekcie "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego przez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim".

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego reprezentowany był przez Pana Marszałka Andrzeja Bułę, natomiast ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w uroczystości udział wzięli: Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ Nysie oraz Kierownik Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie mgr Anna Opałka.

Przedsięwzięcie, wycenione na blisko 4 miliony złotych, zostanie zrealizowane z Gminą Pokój jako koordynatorem, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju. Prace w parku w ramach projektu przewidziano do czerwca 2019 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wraz z konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. PWSZ w Nysie, dofinansowanie otrzymało również 12 innych projektów z regionu.

Więcej: http://www.opolskie.pl/2017/06/ponad-42-miliony-zlotych-na-ochrone-dziedzictwa-kulturowego/

Park w Pokoju założony został w końcu XVIII wieku jako typowy park angielski. Przez wiele lat był perełką architektoniczną, bogatą w fantastyczne figury i obiekty, jak na przykład świątynia Apollina czy Pałacyk na Winnej Górze. Kres jego świetności nastąpił wraz z zakończeniem II wojny światowej, kiedy to znajdujący się na terenie Pokoju pałac został wysadzony w powietrze przez żołnierzy radzieckich i rozpoczęła się trwająca całe lata dewastacja całego parku.

Na pierwszym etapie konsorcjum zajmie się poprawą stanu zachowania istniejących zabytków parkowych, objętych ścisłą ochroną konserwatorską. Renowacji poddane zostaną m.in.:

 1. elementy postumentu księcia Wilhelma von Wurttemberg - prace konserwatorskie, odtworzeniowe;
 2. neogotycki obelisk - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów;
 3. posąg Apolla - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu;
 4. posąg Wenus - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu;
 5. posąg Diany - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu;
 6. śpiący lew - prace konserwatorskie;
 7. waza - prace konserwatorskie, odtworzenie atrybutów;
 8. kolumna Germania (kolumna triumfalna z orłem) - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu;
 9. muza koronująca króla Wilhelma - prace konserwatorskie ew. odtworzenie atrybutów, remont postumentu;
 10. dwie rzeźby: postać kobiety i mężczyzny - prace konserwatorskie, ew. odtworzenie atrybutów.

Planowane jest również odtworzenie nieużytecznych obecnie obiektów małej architektury, takich jak: Góra Błyskawicy (Blitzberg) z altaną, świątynia księcia Eugena von Wurttemberga oraz budynek herbaciarni.
Pracom naprawczym poddane zostanie też 1,5 km ogrodzenia okalającego park oraz zrewitalizowana zostanie również zieleń parkowa.

Do zadań CBEKZ PWSZ w Nysie w projekcie należeć będą m.in.:

 • przeprowadzenie prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpieczających 11 zabytków ruchomych oraz 1 zabytku nieruchomego, wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków z XVIII wieku,
 • włączenie w prace studentów i absolwentów PWSZ w Nysie, a tym samym wzrost ich wiedzy i umiejętności poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych,
 • kompleksowe przeszkolenie 20 osób na potrzeby realizacji prac w projekcie, w tym bezrobotnych,
 • doposażenie pracowni konserwatorskiej w sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania,
 • działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wartości dziedzictwa kulturowego, w tym wydanie poradnika dla instytucji kultury.

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK