ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document Untitled Document

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2017/2018

Kierunek: architektura
Specjalność: Architektura i Urbanistyka, Architektura Światła, Konserwacja i Ochrona Zabytków

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia I-ego stopnia w ramach kierunku architektura i urbanistyka trwają trzy i pół roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie II-go stopnia (magisterskim), jak również przygotowanie zawodowe do pracy w biurze projektowym, jednostkach planowania przestrzennego, firmach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, itp.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów

Dostarczenie obligatoryjnych dokumentów (bez egzaminów wstępnych).

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Celem programu studiów na kierunku architektura i urbanistyka jest ogólne przygotowanie zawodowe. Absolwentowi studiów I-ego stopnia kierunku architektura i urbanistyka zostaje nadany tytuł inżyniera architekta. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia niesamodzielnych działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu architektonicznym w Polsce przysługują absolwentom studiów II stopnia czyli magisterskich). Studia mają na celu wykształcić inżyniera świadomego społecznej odpowiedzialności, o wysokiej etyce i kulturze zawodowej, rzetelnej wiedzy i zasobie odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:

 • kształtowania środowiska przestrzennego człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
 • tworzenia projektów architektoniczno-urbanistycznych, spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne,
 • historii architektury, dorobku pokrewnych sztuk, nauk i technologii towarzyszących sztuce budowania,
 • podstaw sztuk pięknych, które mają związek z jakością architektury,
 • kształtowania urbanistycznego,
 • rozumienia wielostronnych, wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
 • rozumienia roli czynnika społecznego w opracowywanych projektach i zasad etyki zawodu architekta,
 • metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
 • problemów konstrukcyjnych, budowlanych i innych inżynierskich, związanych z projektowaniem architektonicznym budynków,
 • rozwiązywania problemów fizyko-budowlanych i użytkowo-technologicznych w celu zapewnienia we wnętrzach odpowiedniej ochrony przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi oraz komfortowego mikroklimatu,
 • przepisów budowlanych i ustaw prawnych oraz ograniczeń finansowych postulowanych przez inwestora i użytkownika budynków,
 • zasad organizacji przemysłu budowlanego, procedur realizacji budynków oraz integracji projektów i planów z procesami planowania.

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w całym kraju i za granicą na kierunku architektura i urbanistyka.

5. Diagramy semestralne dla programu

Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017
Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019
Diagram ECTS dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020

Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017
Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019
Diagram ECTS dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020

Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017
Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019
Diagram ECTS dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020

Diagram ECTS dla kierunku architektura - studia rozpoczęte w roku akademickim 2020/2021 i później

6. ZASADY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź zatwierdzonych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

REGULAMIN STUDIÓW W PWSZ W NYSIE

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO - ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Aby uzyskać tytuł inżyniera architekta studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz:

 • przedłożyć pracę dyplomową - podlegający recenzjom projekt dyplomowy, wykonany pod kierunkiem promotora, składający się z części rysunkowej i opisowej,
 • złożyć egzamin dyplomowy inżynierski, przeprowadzanym w trybie ustnym, obejmującym wiedzę i treści przekazywane w okresie studiów oraz tematu wykonanej pracy dyplomowej.

INSTYTUTOWY REGULAMIN DYPLOMOWANIA

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

mgr inż. Marcin Zdanowicz
E-MAIL:
marcin.zdanowicz@pans.nysa.pl

9. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia dla kierunku architektura praktyka realizowana jest w wymiarze:
Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2016/2017
(profil ogólnoakademicki)
  po I roku - 2 tygodnie (80h)
  po II roku - 2 tygodnie (80h)
  po III roku - 2 tygodnie (80h)
Studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 i później
(profil praktyczny)
  po I roku - 4 tygodnie (160h)
  po II roku - 4 tygodnie (160h)
  po III roku - 5 tygodni (200h)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

10. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Program ERASMUS+, mobilność semestralna >>

Od roku 2014, dzięki programowi Erasmus+ możliwe było nawiązanie kontaktów z wieloma uczelniami Państw UE. Było to kontynuowanie założeń współpracy w ramach funkcjonującego w latach 2007-2013 programu Lifelong Learning Programme.

Zagraniczna mobilność semestralna (w chwili obecnej wydłużona do 12 miesięcy możliwej mobilności) pozwala naszym studentom korzystać nie tylko z możliwości wyjazdu do uczelni partnerskich na okres maksymalny nie dłuższy niż 3 semestry i gromadzenia tam doświadczeń związanych z wiedzą, kulturą, kształceniem języka, ale także z zagranicznych staży, jako części programu studiów ( np.: 2 semestry na Uczelni partnerskiej + 1 praktyki w czasie wakacji pomiędzy nimi). Nasi studenci mają możliwość studiowania m. innymi w:

 • Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
 • Universidad de Zaragoza, Hiszpania
 • University of Granada, Hiszpania
 • HAWK Fachhochschule Hildesheim, Niemcy
 • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Niemcy
 • Universidade de Beira Interior, Covilha, Portugalia
 • Istanbul Kultur University, Stambuł, Turcja
 • University of Calabria, Włochy
 • Lviv Polytechnic National University, Lwów, Ukraina
 • International University of Sarajevo, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
 • University of Pristhina, Prisztina, Kosowo

Program ERASMUS+, wakacyjne staże zagraniczne >>

W ramach programu ERASMUS + (zainicjowanego w 2014), który stał się kontynuacją założeń LLP Leonardo da Vinci, z lat poprzednich, studenci kierunku architektura PWSZ w Nysie oraz młodzi absolwenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki, przede wszystkim o profilu projektowym (łącznie do 12 miesięcy - 3 praktyki wakacyjne). Mogą oni również realizować staże zawodowe w zagranicznych firmach, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Krajami docelowymi są przeważnie Włochy, Hiszpania i Niemcy, chociaż możliwości programu są dużo szersze. Aplikować o udział w stażu zagranicznym lub praktyce zawodowej w ramach programu Erasmus+, mogą ci ze studentów architektury PWSZ w Nysie, którzy legitymują się m. innymi znajomością języka obcego, pozwalającą im na realizację stażu za granicą oraz posiadają dobre wyniki w nauce.


11. KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)

Program studiów na kierunku ARCHITEKTURA od 2012-2013 do 2014-2015

Program studiów na kierunku ARCHITEKTURA 2015-2016

Program studiów na kierunku ARCHITEKTURA 2016-2017

Program studiów na kierunku ARCHITEKTURA od 2017-2018 do 2018-2019

Program studiów na kierunku ARCHITEKTURA 2019-2020

Program studiów na kierunku ARCHITEKTURA 2020-2021

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pans.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pans.nysa.pl