ECTS >>
  Informacje ogólne
  Proces boloński
  Katalog
  EUROPASS


Untitled Document

EUROPASS - jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji

Europass - jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji - to portfolio 5 dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy. Korzystanie z Europass otwarte jest również dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będących członkami Wspólnoty - tj. Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu EOG) oraz dla krajów kandydujących do przystąpienia do UE zgodnie z ich odpowiednimi Układami Europejskimi.

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dokument jest jednym z elementów realizacji Deklaracji Kopenhaskiej, czyli Deklaracji Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej, uzgodnionej w Kopenhadze w dniach 29-30 listopada 2002 r., w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń. W dokumencie tym podkreślono zasadniczą rolę współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności, jako zjawiska o zasadniczym znaczeniu dla promocji zwiększenia zatrudnienia. W Deklaracji zaapelowano także o podjęcie działań nad utworzeniem jednego europejskiego dokumentu ukazującego kwalifikacje i kompetencje.

W skład Europass wchodzą następujące dokumenty:

  1. Europass - CV
  2. Europass - Mobilność
  3. Europass - Suplement do Dyplomu
  4. Europass - Suplement do Dyplomu Zawodowego
  5. Europass - Paszport Językowy

Gdzie można otrzymać dokumenty Europass ?

Formularze dokumentów wchodzących w skład Europass wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne będą we wszystkich językach UE w formie plików do ściągnięcia na specjalnym portalu administrowanym przez jedną z agencji Komisji Europejskiej - Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego - (Cedefop).

Krajowe Centrum Europass

W Polsce rolę Krajowego Centrum Europass pełni Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji "Fundusz Współpracy". Do zadań Krajowego Centrum Europass należy, m.in:

  • Koordynacja, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, działań związanych z udostępnianiem lub wystawianiem dokumentów Europass;
  • Dystrybucja dokument Europass-Mobilność;
  • Utworzenie krajowego systemu informacji i administrowanie nim;
  • Promowanie stosowanie Europass, w tym także z wykorzystaniem usług internetowych;
  • Zapewnianie, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, aby każdy obywatel miał odpowiedni dostęp do informacji i porad na temat systemu Europass oraz składających się na niego dokumentów.

Kontakt:

Krajowe Centrum Europass
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
Kierownik: Kinga Motysia

tel.: (22) 45 09 965, (22) 622 19 91
faks: (22) 625 28 05
e-mail: europass@cofund.org.pl
www.europass.org.pl

 

 

 

opieka merytoryczna: mgr ANNA OPAŁKA e-mail: dwm@pans.nysa.pl
opieka techniczna: mgr inż. ADAM DUDEK e-mail: AdamDudek@pans.nysa.pl