O projekcie

Tytuł projektu: Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie

Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2020-04-01 do: 2023-09-30

Celem głównym projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC,IT,R&D) na kierunku finanse i rachunkowość (I stopień, studia stacjonarne) w PWSZ w Nysie. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość kształceni zgodnie ze zmodyfikowanym programem studiów, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje (językowe, analityczne, umiejętność pracy w grupie, komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne) oraz realizujący staże w sektorze usług dla biznesu będą stanowiąc duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy oraz przyczynią się do tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. Projekt dotyczy dostosowania (modyfikacji) i realizacji programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy w sektorze usług dla biznesu a także wysokiej jakości programów stażowych. W ramach projektu 40 studentów zostanie objętych programem rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze usług dla biznesu, 40 studentów zrealizuje w pełni zmodyfikowany program kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość oraz 20 studentów odbędzie 3 miesięczne programy stażowe w sektorze usług dla biznesu. Wszystkie przewidziane w ramach projektu zadania dotyczące sektora usług dla biznesu i zakładają włączanie pracodawców i kadr tegoż sektora w jego realizację m.in poprzez dostosowanie programu kształcenia i realizację zajęć projektowych, szkoleń i wizyt studyjnych w korporacjach oferujących usługi dla biznesu. Okres realizacji projektu wynosi 42 miesiące i trwa do 30.09. 2023 r.

Aktualności


Wizyta studyjna w Castle Fine Art w Birmingham w Wielkiej Brytanii

W dniach 25-30 kwietnia 2023 r. studenci trzeciego roku kierunku Finanse i rachunkowość PANS w Nysie uczestniczyli w wizycie studyjnej w dziale finansowym galerii Castle Fine Art w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Castle Fine Art to ogólnokrajowa sieć galerii będąca wiodącym sprzedawcą dzieł sztuki w Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty studenci zapoznali się z organizacją pracy działu finansowego galerii, realizacją procesów oraz wykorzystywanymi przez pracowników narzędziami finansowymi. Mieli możliwość osobistego kontaktu z pracownikami, co było dobrym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności. W trakcie studenci wizyty poszerzyli swoje kompetencje językowe, komunikacyjne i zawodowe.
Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”.


Wizyta studyjna w PwC Service Delivery Center w Katowicach

W dniach 14-15.03.2023 r. studenci kierunku Finanse i rachunkowość uczestniczyli w wizycie studyjnej w PwC Service Delivery Center w Katowicach. PwC Service Delivery Center to jedna z największych firm w branży BPO/SSC w Polsce i na rynku lokalnym. Business Process Outsourcing polega na zlecaniu zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa osobom lub organizacjom z zewnątrz. SSC to z kolei skrót od „Shared Service Center”, czyli tak zwane centrum usług wspólnych. PwC Service Delivery Center wspiera kilkadziesiąt globalnych procesów w ramach sieci PwC w obszarze wsparcia audytu finansowego (Assurance), podatków od osób prawnych (Corporate Tax) czy procesów księgowych i HR (Internal Firm Services). Celem wizyt było wzmocnienie praktycznego charakteru kształcenia. Ponadto poprzez uczestnictwo w niej, studenci mogli nabyć podstawową wiedzę o realiach pracy w dużym przedsiębiorstwie jakim jest PwC Service Delivery Center w Katowicach. Podczas wizyty studenci wzięli udział w certyfikowanym szkoleniu "Oko w oko z rekruterem" Tematem szkolenia były dobre praktyki ułatwiające wyróżnienie się na rynku pracy. Szkolenie obejmowało analizę CV, prezentacje wskazówek na temat jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, przedstawiło proces rekrutacyjny na przykładzie PwC Service Delivery Center. Studenci mieli możliwość spotkania oraz rozmów z pracownikami firmy jak również zwiedzenia siedziby firmy mieszczącej się w wieżowcu KTW II przy katowickim Spodku, który jest najwyższym obiektem biurowym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wizyta studyjna pozwoliła poszerzyć horyzonty, a także umożliwiła studentom obserwację przyszłych pracodawców oraz pozwoliła im poznać funkcjonowanie firmy z różnych perspektyw. Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”.


Wręczenie certyfikatów ekonomicznych EBC*L

W dniu 08.12.2022 studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość zdawali certyfikowany egzamin EBC*L i osiągnęli zdawalność na poziomie 100%

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata. Certyfikat EBC*L to świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria).

Dodajmy, że przygotowania do egzaminu prowadzone były przez dwa semestry w wymiarze 120 godzin łącznie przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych dr inż. Martę Targowicz oraz dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, prof. ucz.

Gratulujemy studentom zdobycia certyfikatu ekonomicznego EBC*L.


Wizyta studyjna w Capgemini w Krakowie

W dniach 06-07.12.2022 r. studenci kierunku Finanse i rachunkowość uczestniczyli w wizycie studyjnej w Capgemini w Krakowie. Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii.

Wizyta studyjna pozwoliła poszerzyć horyzonty, a także umożliwiła studentom obserwację przyszłych pracodawców oraz pozwoliła im poznać funkcjonowanie firmy z różnych perspektyw.

Celem wizyt było wzmocnienie praktycznego charakteru kształcenia. Ponadto poprzez uczestnictwo w niej, studenci mogli nabyć podstawową wiedzę o realiach pracy w dużym przedsiębiorstwie jakim jest Capgemini.

Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”.


Płatne staże dla studentów kierunku finanse i rachunkowość

Od czerwca do września 2022 studenci studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość w ramach projektu POWER 3.1 pt. "Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie" zrealizowali 3-trzymiesięczne płatne staże w sektorze usług dla biznesu.

Celem głównym projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC,IT,R&D) na kierunku finanse i rachunkowość (I stopień, studia stacjonarne) w PANS w Nysie. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość kształceni zgodnie ze zmodyfikowanym programem studiów, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje (językowe, analityczne, umiejętność pracy w grupie, komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne) oraz realizujący staże w sektorze usług dla biznesu będą stanowić duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy oraz przyczynią się do tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. 


Wizyta studyjna w Capgemini w Opolu

W dniu 21.04.2022 r. studenci II i III roku kierunku Finanse i rachunkowość uczestniczyli w wizycie studyjnej w Capgemini w Opolu. Capgemini to francuskie przedsiębiorstwo świadczące zintegrowane usługi w zakresie: konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu. Biura Capgemini w Polsce mieszczą się w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Opolu i Lublinie.
W trakcie wizyty pracownicy przedstawili firmę tj. informacje o jej funkcjonowaniu, zarządzaniu, strukturze wewnętrznej, omówili możliwości edukacji i kariery.
Celem wizyt było wzmocnienie praktycznego charakteru kształcenia. Ponadto poprzez uczestnictwo w niej, studenci mogli nabyć podstawową wiedzę o realiach pracy w dużym przedsiębiorstwie jakim jest Capgemini.
Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”.


Szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Studenci trzeciego roku kierunku finanse i rachunkowość uczestniczyli od lutego do kwietnia 2022 w szkoleniu z komunikacji interpersonalnej. W trakcie zajęć kształtowano praktyczne kompetencje z zakresu sztuki negocjowania, rozwiązywania konfliktów, argumentacji, wnioskowania, właściwego kodowania i interpretacji komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Szkolenie zrealizowano w ramach programu „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”. Zajęcia prowadził dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie.Wizyta studyjna on-line w Taxxo/Columb Technologies S.A.

W dniu 21 stycznia 2022 studenci drugiego i trzeciego roku kierunku finansów i rachunkowość wzięli udział w wizycie studyjnej on-line w Taxxo / Columb Technologies S.A. ul. Łubinowa 1 f/7, 52-210 Wrocław. Wizytę prowadziła Pani Małgorzata Latuszek, Prezes Zarządu.
Misją Taxxo jest wsparcie rozwoju biznesu w Polsce poprzez podniesienie jakości usług księgowych za pomocą wprowadzenia nowoczesnych standardów obsługi oraz innowacyjnych narzędzi do zarządzania. Taxxo zwiększa rentowność usług księgowych dzięki innowacjom oraz zmienia księgowość z kosztownego obowiązku właściciela firmy w wartościową informację do prowadzenia przedsiębiorstwa. Taxxo to sieć partnerskich biur rachunkowych, zlokalizowanych w całej Polsce. Obecnie z Taxxo współpracuje ponad 70 biur, obsługujących kilka tysięcy klientów.

Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie


Płatne staże dla studentów kierunku finanse i rachunkowość

Od czerwca do września 2021 studenci studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość w ramach projektu POWER 3.1 pt. "Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie" zrealizowali 3-trzymiesięczne płatne staże w sektorze usług dla biznesu.

Celem głównym projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC,IT,R&D) na kierunku finanse i rachunkowość (I stopień, studia stacjonarne) w PWSZ w Nysie. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość kształceni zgodnie ze zmodyfikowanym programem studiów, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje (językowe, analityczne, umiejętność pracy w grupie, komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne) oraz realizujący staże w sektorze usług dla biznesu będą stanowić duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy oraz przyczynią się do tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. 

Wkrótce nowy nabór na płatne staże dla studentów kierunku finanse i rachunkowość!!!!!


Dnia 06.12.2021 studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość podeszli do certyfikowanego egzaminu EBC*L i osiągnęli zdawalność na poziomie 100%

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata. Certyfikat EBC*L to świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria).

Dodajmy, że przygotowania do egzaminu prowadzone były przez dwa semestry w wymiarze 120 godzin łącznie przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych dr inż. Martę Targowicz oraz dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie.

Gratulujemy studentom zdobycia certyfikatu ekonomicznego  EBC*L.


Studenci studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość w ramach projektu POWER 3.1 pt. "Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie" realizują 3 miesięczne płatne staże w sektorze usług dla biznesu.
Celem głównym projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC,IT,R&D) na kierunku finanse i rachunkowość (I stopień, studia stacjonarne) w PWSZ w Nysie. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość kształceni zgodnie ze zmodyfikowanym programem studiów, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje (językowe, analityczne, umiejętność pracy w grupie, komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne) oraz realizujący staże w sektorze usług dla biznesu będą stanowić duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy oraz przyczynią się do tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.


Wizyta studyjna on-line w Taxxo / Columb Technologies S.A.

W dniu 15 stycznia 2021 studenci drugiego roku kierunku finansów i rachunkowość wzięli udział w wizycie studyjnej on-line w Taxxo / Columb Technologies S.A. ul. Łubinowa 1 f/7, 52-210 Wrocław. Wizytę prowadziła Pani Małgorzata Latuszek, Prezes Zarządu.
Misją Taxxo jest wsparcie rozwoju biznesu w Polsce poprzez podniesienie jakości usług księgowych za pomocą wprowadzenia nowoczesnych standardów obsługi oraz innowacyjnych narzędzi do zarządzania. Taxxo zwiększa rentowność usług księgowych dzięki innowacjom oraz zmienia księgowość z kosztownego obowiązku właściciela firmy w wartościową informację do prowadzenia przedsiębiorstwa. Taxxo to sieć partnerskich biur rachunkowych, zlokalizowanych w całej Polsce. Obecnie z Taxxo współpracuje ponad 70 biur, obsługujących kilka tysięcy klientów.
Wizytę zrealizowano w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”


ECDL ADVANCED A2

Studenci 2 roku studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą w kursie prowadzonym przez dr inż. Adrianę Halikowską przygotowującym do egzaminu ECDL ADVANCED A2. Zajęcia odbywają się w ramach projektu POWER 3.1 „Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”, którego celem głównym jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu. Uzyskanie certyfikatu z zakresu ECDL ADVANCED A2 potwierdza następujące kompetencje studenta:

Posiadanie certyfikatu: Świadczy o posiadaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do zaawansowanego używania arkusza kalkulacyjnego; Zaświadcza o znajomości efektywnych metod pracy z arkuszem kalkulacyjnym.


Dokumenty do pobrania

Rekrutacja do programów stażowych

Kontakt
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.