Kontrast:

Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie


Tytuł projektu: „Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie”
Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-0004/17


Projekt pn. Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.3 E-usługi publiczne. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektu PWSZ w Nysie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 451 344,67 zł.

Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności zarządzania oraz komunikacji elektronicznej poprzez modernizację infrastruktury informatycznej, rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie.

Okres realizacji projektu: 13-01-2014 do 30-11-2019.

Projekt dotyczy:

  • rozszerzenia funkcjonalności infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych e–usług studiów i studentów, przewiduje się zinformatyzować obszary funkcjonalne oparte na nowoczesnym rozwiązaniu w obrębie części edukacyjnej dotyczącej działów: Dziekanat, Wirtualna Uczelnia, Stypendium, Planowanie i Zarządzanie Dydaktyką, Zapisy, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Ankiety, Badanie Losów Absolwentów, Wymiana Międzyuczelniana – Erasmus, Biuro Karier, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, Dorobek Naukowy, Statystyka/Analizy.
  • zapewnienia dostępu do elektronicznych baz bibliotek cyfrowych dla studentów i pracowników uczelni,
  • realizacja projektu zapewni modernizację systemu zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania,
  • zakres projektu będzie obejmował zakup i wdrożenie oprogramowania w części administracyjnej oraz dydaktycznej uczelni, zakup niezbędnego sprzętu, a także szkolenia pracowników Uczelni zarówno administracyjnych jak i dydaktycznych.

W ramach projektu Uczelnia zamierza zakupić i wdrożyć Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie, zapewniający spójną i pełną obsługę procesów w całej Uczelni. System będzie otwarty i elastyczny, z wykorzystaniem do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki swej standaryzacji system może być łatwo rozwijany tak by podczas eksploatacji mógł zostać wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK