O projekcie

Tytuł projektu: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie

Projekt „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” otrzymał dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Dofinansowanie i wartość projektu wynosi: 2 596 936,67 zł.

Okres realizacji projektu: 15.04.2020 r. – 31.12.2022

Główny cel projektu - poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego oraz rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej (MCSM) dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie zgodnie z celem szczegółowym POWER dla działania 5.3. Nowo opracowany i wdrożony program rozwojowy jest instrumentem służącym wzmocnieniu oraz poprawie jakości kształcenia praktycznego poprzez rozwój kształcenia symulacyjnego na kierunku Pielęgniarstwo. Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie, będzie istotnym narzędziem dydaktycznym w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Zwiększenie konkurencyjności PWSZ w Nysie w zakresie kształcenia kadr pielęgniarek, poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego opartego o metodę symulacji dla kierunku pielęgniarstwo w latach 2020-2022, przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER dzięki realizacji kompleksowego programu rozwojowego uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury. Dzięki szkoleniom zostaną podniesione kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej a także dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych. Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Uczelni. Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług. Cel główny projektu przyczyni się lepszego kształcenia studentów w kolejnych latach, dobrze wyposażone MCSM będzie stanowiło bazę, w którym studenci będą kontynuować naukę. Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy, z uwzględnieniem postanowień UE, w tym Procesu Bolońskiego. MCSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów leczniczych.

Wsparciem w projekcie, w postaci zajęć dydaktycznych realizowanych w MCSM w ramach programu kształcenia zostaną objęci wszyscy studenci kierunku pielęgniarstwo. Ponadto, spośród zrekrutowanych osób, grupa 64 studentek/ów III roku 2018/2019 oraz 2019/2020 PWSZ w Nysie (50Ki14M) otrzyma dodatkowe wsparcie w formie szkoleń w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych. Prawo wykonywania zawodu otrzyma 85% studentek/ów, tj.55 os., w tym 43Ki12M. Studentki/ci otrzymają łącznie: 125 godz./os. dodatkowych zajęć w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych wykraczających poza standardowy program kształcenia oraz 2650 godz. łącznie kształcenia w MCSM dla wszystkich roczników biorących udział w projekcie.

Aktualności


Szkolenie praktyczne dla techników symulacji medycznej w pracowniach wysokiej wierności

W szkoleniu wzięły udział 2 os. Szkolenie realizowane było w okresie od 10.02.2022r. do 26.02.2022r. i odbyło się dwu etapowo, jeden etap szkolenia (wyjazdowy) w Centrum Symulacji w Łodzi, drugi etap w Uczelni w MCSM w Nysie. Szkolenie obejmowało: - naukę obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i rejestratorami video, - naukę przygotowania materiałów do debryfingu, itp.


Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów kierunkowych na kierunku pielęgniarstwo planujących wprowadzenie metod symulacji medycznej

Szkolenie odbyło się na miejscu w uczelni w MCSM w dniach 14-15.02.2022. Zakres szkolenia obejmował podstawowe zasady prowadzenia zajęć symulacyjnych i tworzenia scenariuszy symulacyjnych wraz z dostosowaniem treści nauczania w odniesieniu do określonych efektów uczenia się realizowanych w ramach wybranych przedmiotów z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej i z zakresu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.


Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych

Szkolenie odbyło się w dniach 7-9.02.2022 na miejscu w uczelni. Szkolenie obejmowało m.in. szkolenie podstawowe z zasad prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych, zapoznanie z rolą i zadaniami pacjenta, omówienie jednostek chorobowych i prezentację obrazu klinicznego wybranych chorób, przeprowadzenie symulowanych zajęć z pacjentem standaryzowanym. Szkolenie odbyło się na miejscu w uczelni w MCSM. W szkoleniu wzięły udział 3os.


Szkolenie praktyczne trenera symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie

Szkolenie dla nowych nauczycieli przygotowujących się do prowadzenia zajęć metodą symulacji niskiej wierności. Szkolenie odbyło się w 3 etapach: etap 1 - stacjonarny w uczelni: obejmował podstawy symulacji NW, naukę tworzenia scenariuszy niskiej wierności (14-15.01.2022); etap 2 - konsultacyjny: obejmował tworzenie scenariuszy niskiej wierności; etap 3 – wyjazdowy (10-12.02.2022): obejmował praktyczną naukę prowadzenia scenariuszy niskiej wierności.


Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi

Studenci III roku kierunku pielęgniarstwo biorą udział w zajęciach praktycznych w ramach szkolenia „Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi – II edycja”.


Najlepsze praktyki w symulacji medycznej

W listopadzie w dniach 26-28 w Suwałkach odbyła się KONFERENCJA SZKOLENIOWO NAUKOWA V Edycja – „Najlepsze praktyki w symulacji medycznej”. Wzięły w niej udział 2 osoby (pracownicy dydaktyczni kierunku pielęgniarstwo w PWSZ W Nysie).


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” ogłasza rekrutację na dodatkowe szkolenie dla nowych nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo przygotowujących się do prowadzenia zajęć metodą symulacji.

Szkolenie praktyczne trenera symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie” – przewidywana ilość osób: 2.

Przewidywany czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) – I etap, 30 godzin (20 dni – online) – II etap, 24 godziny (3 dni) – III etap.
Przewidywany termin szkolenia: 14-15.01.2022 – I etap, 17.01- 05.02.2022 – II etap, 10-12.02.2022 – III etap.

Zakres szkolenia obejmuje:

Etap I - stacjonarny w uczelni: obejmuje podstawy symulacji NW, naukę tworzenia scenariuszy niskiej wierności do określonych efektów uczenia się zawartych w sylabusach wybranych przedmiotu  podstawy pielęgniarstwa – zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z tworzeniem list kontrolnych dla potrzeb egzaminu OSCE.

Etap II – konsultacyjny: obejmuje tworzenie scenariuszy niskiej wierności zgodnie z zasadami i programem studiów w konsultacji, w różnych formach z trenerami symulacji odpowiedzialnymi za realizację szkolenia.

Etap III – wyjazdowy: obejmuje praktyczną naukę prowadzenia scenariuszy niskiej wierności stworzonych podczas etapu drugiego oraz praktyczne ich przeprowadzenie w warunkach Centrum Symulacji Medycznej.

Rekrutacja trwa od dnia 17.12.2021 do dnia 05.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” ogłasza rekrutację na szkolenia dla nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo.

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów kierunkowych na kierunku pielęgniarstwo planujących wprowadzenie metod symulacji medycznej”.

Przewidziana liczba osób: 4.
Czas trwania szkolenia – 16 godzin (2 dni).
Przewidywany termin realizacji: 14-15.02.2022

Zakres szkolenia obejmuje:

Podstawowe zasady prowadzenia i tworzenia scenariuszy symulacyjnych wraz z dostosowaniem treści nauczania w odniesieniu do określonych efektów uczenia się realizowanych w ramach wybranych przedmiotów z zakresu podstaw i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej na różnych poziomach kształcenia zgodnie z obowiązującym programem studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie.

Rekrutacja trwa od dnia 20.12.2021 do dnia 28.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl 


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na szkolenie dla pacjentów standaryzowanych.

„Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych"– przewidziana liczba osób: 3. Przewidywany czas trwania szkolenia – 24 h (3 dni). Przewidywany termin szkolenia: 07-09.02.2022

Zakres szkolenia obejmuje:

Rekrutacja trwa od dnia 20.12.2021 do dnia 28.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl 


Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na  szkolenia dla techników symulacji medycznej.

"Szkolenie praktyczne dla techników symulacji medycznej w pracowniach wysokiej wierności".

Przewidziana ilość uczestników: 2 osoby.
Przewidziany czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni) – I etap, 24 godziny (3 dni) – II etap.
Przewidywany termin szkolenia: 10-11.02.2022 – I etap, 24-26.02.2022 – II etap.

Zakres szkolenia obejmuje:

Rekrutacja trwa od dnia 20.12.2021 do dnia 28.01.2022.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl 


Szkolenie praktyczne egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie

We wrześniu rozpoczęło się kolejne szkolenie dla nauczycieli - I etap szkolenia: 20.09. -21.09.2021 oraz rozpoczął się II etap online, a następnie etap III (w listopadzie) - praktyczna organizacja stanowisk egzaminacyjnych OSCE z wykorzystaniem infrastruktury uczelni z użyciem opracowanych stanowisk w ramach realizowanego kursu, zgodnie z programem kształcenia dla celów przeprowadzenia egzaminu testowego OSCE. W całym szkoleniu wzięło udział 9 osób.


Szkolenie praktyczne trenera symulacji wysokiej wierności

Wyjazdowe szkolenie nauczycieli w dniach 14-16 lipiec 2021 Szkolenie praktyczne trenera symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie w Centrum Symulacji w Łodzi


Szkolenie dla kadry zarządzającej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie

Szkolenie praktyczne dla osób zarządzających MCSM w dniach 11-13 lipiec 2021 w Centrum Symulacji w Łodzi


Szkolenie praktyczne dla informatyka symulacji medycznej staż praktyczny w Centrum Symulacji Medycznej" (wyjazdowe)

Szkolenie odbyło się w lipcu 14-15.07.2021. Szkolenie w formie specjalistycznego stażu obejmowało: - naukę obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i rejestratorami video, przygotowanie materiałów do debryfingu,- naukę z zakresu zarządzania i konfiguracji sieci i serwerów audio-wideo, itp. - instruktaż dotyczący drobnych napraw i konserwacji sprzętu i symulatorów medycznych pod względem informatycznym, - nauka zarządzania przepływem danych w ramach symulacji medycznej i egzaminu OSCE. Wzięły w nim udział 2 osoby.


Szkolenia nauczycieli w Centrum Symulacji w Łodzi

Szkolenie praktyczne trenera symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie 20.06.2021 – 22.06.2021 oraz Szkolenie praktyczne trenera symulacji w zakresie przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie – pośrednia wierność III- etap 23.06.21- 25.06.21


Podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego

Szkolenie obejmowało zajęcia prowadzone przez psychologa w zakresie analizy i sposobów komunikacji ze studentem w trakcie symulacji. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. Zasady realizacji zajęć grupowych w trakcie symulacji. Prebryfing i Debryfing. Szkolenie zrealizowane 23.04.2021 na miejscu w uczelni, wzięło w nim udział 12 osób (kadra kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie).


Szkolenie praktyczne trenera symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie
w dniach 23-24 MARZEC 2021 w PWSZ w Nysie


Ogłoszenie rekrutacji do projektu:

„Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej
na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”

nr POWER.05.03.00-00-0022/19

U W A G A!

STUDENCI i STUDENTKI III roku studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych weekendowych
na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Nysie.

Trwa rekrutacja na dodatkowe zajęcia wykraczające poza standardowy program kształcenia
w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych:
„Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi”

Zajęcia składać się będą z 5 modułów:

Wykład: 10 godzin

Wykład: 5 godzin, ćwiczenia 5 godzin, zajęcia praktyczne: 5 godzin

Wykład: 5 godzin, ćwiczenia: 5 godzin, zajęcia praktyczne: 5 godzin

- z chorobami przewlekłymi i długotrwale unieruchomionymi,

- z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania,

- z ograniczoną sprawnością ruchową i z niepełnosprawnością.

Wykład: 10 godzin, zajęcia praktyczne: 10 godzin, zajęcia praktyczne w MCSM: 10 godzin, praktyka zawodowa: 40 godzin

Zajęcia warsztatowe/ćwiczeniowe prowadzone przez trenera personalnego: 15 godzin

 

Rekrutacja trwa od 04.10.2021 do 17.10.2021r.

 

Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

Zapisy do projektu:

Dziekanat pielęgniarstwa Collegium Medicum, ul. Ujejskiego 12, 48-304 Nysa

 

PWSZ w Nysie Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 


Szkolenie symulacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Studenci kierunku pielęgniarstwo na szkoleniu wyjazdowym „Szkolenie symulacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach projektu PO WER 5.3 „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” – 28.06.2021-04.07.2021.

Szkolenie miało miejsce w Parku Naukowo–Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach - Laboratorium Symulacji Medycznej.


OGŁOSZENIE: PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza przedłużenie rekrutacji na:

Przedłużona rekrutacja trwa od dnia 24.05.2021 do dnia 31.05.2021 do godziny 12:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl.


OGŁOSZENIE (aktualizacja):

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację studentów  kierunku pielęgniarstwo na szkolenia w zakresie osiągania efektów uczenia się w kształceniu metodami symulacji medycznej. 

Przedłużona rekrutacja trwa od dnia 28.04.2021 do dnia 11.05.2021 do godziny 12:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl.


16.04.2021: Zajęcia prowadzone metodą symulacji niskiej wierności z badań fizykalnych w ramach projektu POWER 5.3 „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie”.


W  ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” realizowanego w ramach PO WER 5.3, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”  na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie w dniu 19.01.2021 rozpoczęła się realizacja I edycji szkolenia wykraczającego poza program studiów, pt. „Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi”. 

W szkoleniu uczestniczą studenci trzeciego roku. 

W dniu 19 stycznia rozpoczął się 3 moduł szkolenia, pt.: „Edukacja osób starszych i ich rodzin”.

W ramach szkolenia odbyło się 5 godzin wykładów oraz 5 godzin ćwiczeń w dniach od 19 do 21 stycznia. Zaplanowanych jest dodatkowo 5 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie  jest prowadzone przez wykładowcę akademickiego Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, dr Alicję Różyk-Myrtę. 

W dniu 1 lutego rozpoczął się 2 moduł szkolenia, pt.: „Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym”.

W ramach szkolenia odbyło się 5 godzin wykładów oraz 5 godzin ćwiczeń w dniach od 1 do 6 lutego 2021. Zaplanowanych jest dodatkowo 5 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie jest prowadzone przez wykładowcę akademickiego Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, dr Marzannę Derkacz-Jedynak. 

W dniach od 15 do 20 lutego odbył się 5 moduł szkolenia, pt.: „Komunikacja z osobą starszą i ich rodziną - kształtowanie kompetencji miękkich”.

W ramach szkolenia odbyło się 15 godzin zajęć warsztatowych. Szkolenie było prowadzone przez trenera personalnego z uprawnieniami coacha – Panią Małgorzatę Cużytek. 

W dniu 15 lutego rozpoczął się 4 moduł szkolenia, pt.: „Opieka długoterminowa nad osobami starszymi”.

W ramach szkolenia odbyło się 10 godzin wykładów oraz 10 godzin ćwiczeń w dniach od 15 do 24 lutego. Zaplanowanych jest dodatkowo 10 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie jest prowadzone przez nauczyciela akademickiego Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, mgr Annę Baranowską-Żabińską. 

W dniach od 19 do 22 lutego 2021 odbył się 1 moduł szkolenia, pt.: „Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego”.

W ramach szkolenia odbyło się 10 godzin wykładów. Szkolenie poprowadził nauczyciel akademicki, psycholog  mgr Grzegorz Kulik.


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na szkolenia dla osób zarządzających centrum symulacji medycznej.

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 10.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl 


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na szkolenie dla pacjentów standaryzowanych.

Ogłoszenie skierowane jest do studentek/studentów wszystkich pozamedycznych kierunków studiów w PWSZ w Nysie oraz do studentek/studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy odgrywając role pacjenta w różnych sytuacjach medycznych chcieliby wspomóc proces kształcenia realizowany metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie. 

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 23.03.2021r.

Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu proszę przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl 


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” ogłasza rekrutację na szkolenia dla nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo – część pierwsza. 

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 05.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl 


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację studentów  kierunku pielęgniarstwo na szkolenia w zakresie osiągania efektów uczenia się w kształceniu metodami symulacji medycznej. 

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 10.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl 


OGŁOSZENIE: 

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo informuje o realizacji kształcenia praktycznego na studiach I stopnia w roku akademickim 2020/2021 w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w ramach trwania projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Kształceniem w MCSM zostali objęci wszyscy studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W MCSM W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W MCSM W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022

PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W MCSM W ROKU AKADEMICKIM 2022-2023


OGŁOSZENIE:

Wydział Nauk Medycznych – kierunek pielęgniarstwo w ramach projektu: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” w ramach PO WER 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, ogłasza rekrutację na  szkolenia dla techników i informatyków symulacji medycznej. 

Rekrutacja trwa od dnia 26.02.2021 do dnia 10.03.2021 do godziny 14:00.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: ipiel@pans.nysa.pl.


Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2021 rozpoczyna się cykl szkoleń „Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi” w ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” realizowanego w ramach PO WER 5.3, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

W ramach realizacji cyklu zrealizowane będzie w sumie 125 godzin szkolenia/os., w tym:

Projekt skierowany jest do studentów III roku kierunku pielęgniarstwa w roku akademickim 2020/2021 (I edycja) oraz 2021/2022 (II edycja). Zajęcia prowadzą nauczyciele uczelni, opiekunowie praktyk z placówek medycznych oraz trenerzy personalni z uprawnieniami coacha. 

Cykl składać się będzie z pięciu modułów:

 1. Moduł 1: Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego. 
  W ramach modułu przewidziano 10 godzin wykładów. Szkolenie odbędzie się w terminie od 19 do 22 lutego. Poprowadzi jest wykładowca na Wydziale Nauk Medycznych, mgr Grzegorz Kulik. 
 1. Moduł 2: Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym. 
  Szkolenie odbędzie się w terminie od 1 do 6 lutego 2021. Przewidywane jest 5 godzin wykładów, 5 godzin ćwiczeń oraz 5 godzin zajęć praktycznych. Prowadzone one będą przez dr Marzannę Derkacz – Jedynak. 
 1. Moduł 3: Edukacja osób starszych i ich rodzin: wykład, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne. 
  Szkolenie rozpoczyna się w terminie od 19 do 21 stycznia 2021. Jest ono prowadzone przez nauczyciela akademickiego dr n. hum. Alicję Różyk-Myrtę. Przewidywane jest 5 godzin wykładów, 5 godzin ćwiczeń oraz 5 godzin zajęć praktycznych. Dodatkowo planowane jest 40 godzin praktyk zawodowych w placówkach opiekuńczo-leczniczych. 
 1. Moduł 4: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi:
  • z chorobami przewlekłymi i długotrwale unieruchomionymi,
  • z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania;
  • z ograniczoną sprawnością ruchową i z niepełnosprawnością.
  W ramach modułu przewidywane jest 10 godzin wykładów, 10 praktycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych realizowanych w Centrum Symulacji Medycznych PWSZ w Nysie.  Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 do 24 lutego 2021 roku, oraz będą prowadzone przez wykładowcę akademickiego Wydziału Nauk Medycznych, Panią mgr Annę Baranowską – Żabińską. 
 1. Moduł 5. Komunikacja z osobą starszą i ich rodziną - kształtowanie kompetencji miękkich. Przewidywane jest 15 godzin zajęć warsztatowych w terminie od 15 do 20 lutego. Zajęcia warsztatowe poprowadzone będą przez trenera personalnego z uprawnieniami coucha.

Od lipca br. trwają prace remontowo-adaptacyjne, których efektem będzie utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Centrum powstaje w budynku „A” PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4., a do jego utworzenia wykorzystano powierzchnie znajdujące się na dwóch kondygnacjach tego budynku. Powstałe w ramach MCSM sale będą zgodne ze standardem określającym wytyczne dotyczące MCSM.


Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo

 1. Program Rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie
 2. Harmonogram kształcenia praktycznego w MCSM na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
 3. EFEKTY UCZENIA SIĘ W PROCESIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W MONOPROFILOWYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ
 4. REGULAMIN MCSM W PWSZ W NYSIE
 5. Zajęcia w MCSM na kierunku pielęgniarstwo


Harmonogram wsparcia


Szkolenie: Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi - edycja I PDF


Szkolenie: Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi - edycja II PDF


Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - studentów/studentek:

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - kadry PWSZ :

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, kolor skóry lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach, w tym udziału w realizowanych projektach finansowanych ze środków unijnych, jak i korzystania z ich efektów.

Realizacja wspomnianej zasady unormowana została m.in. w takich dokumentach jak:

Zaplanowane do realizacji zadania w projekcie zakładają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach.

Zasady równości szans kobiet i mężczyzn uwzględnione zostaną również w zarządzaniu projektem. Osoby zaangażowane w realizację projektu zapoznają się z zamieszczonymi na stronie wskazanymi dokumentami dotyczącymi zasady równości szans K i M. Pozyskana wiedza w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady pozwoli na stosowanie jej w codziennej pracy przy projekcie.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - studentów/studentek:

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - kadry PWSZ :

Kontakt

Koordynator
dr n.med. Agnieszka Wolińska-Grabowska prof. PWSZ w Nysie - 734482222

Asystent Koordynatora
mgr Kamila Krzesaj - 77 409 08 74
Adres: ul. Obrońców Tobruku 5, pokój 105, 48-300 Nysa
e-mail : kamila.krzesaj@pans.nysa.pl

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.